University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Candidaturi

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt. Departament Candidat CV Proiect managerial
1

Ştiinţe tehnologice - Zootehnie

Șef lucr. dr. Camelia Răducu CV Proiect managerial

Calendar alegeri

15.05.2013, ora 15.00 - Depunerea candidaturii la decanat pentru Director de Departament, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
16.05.2013, ora 12.00 - Alegerea Directorului de Departament în sala Consiliului Facultății de Zootehnie și Biotehnologii
16.05.2013, ora 14.00 - Consiliu profesoral pentru avizarea Directorului de Departament
20.05.2013 - Consiliu de Adminstrație

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar cadre didactice asociate

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea temporară a unui post didactic vacant, în calitate de Cadru Didactic Asociat va cuprinde:

 • Cererea candidatului
 • Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
 • Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
 • Copie după Cartea de Identitate.
 • Extras de Cont (codul IBAN).
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi.
 • Decalaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar.
 • Copie livret militar (numai pentru bărbaţi).
 • Adeverinţă medicală pentru concurs de la medicul de familie.
 • Proces verbal al comisiei privind încadrarea solicitantului pe post din care să rezulte poziţia postului din statul de funcţii şi norma didactică săptămânală în ore convenţionale şi pe ce semestru.
 • Adeverinţă pentru cei care sunt doctoranzi

Dosarele se predau personal la cam 9. - Serviciul Resurse Umane din clădirea Rectoratului doamnei ec. Cristina Criveanu.