La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2015-2016 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIR).Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.

Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada 13-30 iulie 2016, iar a doua în luna septembrie, în perioada 7-18 septembrie 2016, pentru învățământul la ZI, ID şi IFR.

Începând cu anul universitar 2014-2015, se introduce sistemul de preînscriere. Candidații se pot preînscrie on line, începând cu 1 februarie a fiecărui an, având acces în baza de date a admiterii. După susținerea examenului de bacalaureat, aceștia vor depune la comisia de admitere, actele cerute conform cu regulamentul şi calendarul admiterii făcut public de universitate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a Universităţii.

Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.

Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.

Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

Admiterea candidaţilor în domeniile şi programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la concurs, la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii se face pe baza principiului general „opţiunea bate media”.

La Facultăţile de Știința şi Tehnologia Alimentelor şi de Medicină Veterinară se aplică principiul ,,media bate opţiunea” .

La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, mai întâi vor fi admişi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri buget sau taxă la programele de studii CEPA, TPPA, IPA, în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studii I și II şi numărul de locuri alocate la admiterea din anul întâi.

Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2016-2017 se face cu examen de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară.

Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză şi franceză.

Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins sau vor prezenta un certificat de competență lingvistică.

Admiterea se organizează pe domenii de licență. Pentru admiterea la un program de studii din cadrul unui domeniu care are mai multe programe de studii, se aplică principiul opţiunea bate media, iar în cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediei.

Principiul media bate opţiunea presupune faptul că ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere.

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:
1. Nota obţinută la limba română.
2. Nota obţinută la matematică/istorie.
3. Nota la proba din opțiunea elevului.

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul universității.

După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF, ID), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat în original și vor completa şi semna, împreună cu conducerea USAMV, Contractul de Studii.

Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare, conform calendarului de admitere.

Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă.

Candidații admişi la învăţământul cu taxă, în cazul retragerii, pot beneficia de restituirea parțială a taxei în funcție de serviciile prestate.

Locurile vacantate după glisare în sesiunea din vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de Învăţământ cu Frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă (cu taxă).

Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2016.

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2014/2015, 2015/2016), se pot înscrie în învăţământul universitar în anul 2016/2017, fără susţinerea admiterii, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCS beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi internaţionale, aprobată de MENCS. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii Universităţii care va decide asupra solicitărilor.

Înmatricularea olimpicilor care îndeplinesc aceste condiţii se va face în limitele cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016/2017, fără taxă de studii la forma de învăţământ de zi.

Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările universităţii pot fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ cu taxă de studii, de zi sau Învăţământ la Distanţă.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DE ETNIE RROMĂ

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

 

Category: Admitere 2012