DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 • ACTE DE IDENTITATE
  • Carte de identitate – original şi copie
  • Certificat de naştere, în copie legalizată
  • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
  • Două fotografii ¾ cm;
 • ACTE PRIVIND SCOLARIZAREA
  • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
  • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
  • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • ALTE TIPURI DE ACTE
  • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
  • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză vor depune in dosar
  • Un ESEU privind motivația alegerii profesiei și a Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor
  • Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED)
  • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar şi grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.
  • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.
  • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.
  • Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
Category: Admitere 2012