sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2015-2016 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIR).Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.

Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada 13-30 iulie 2016, iar a doua în luna septembrie, în perioada 7-18 septembrie 2016, pentru învățământul la ZI, ID şi IFR.

Începând cu anul universitar 2014-2015, se introduce sistemul de preînscriere. Candidații se pot preînscrie on line, începând cu 1 februarie a fiecărui an, având acces în baza de date a admiterii. După susținerea examenului de bacalaureat, aceștia vor depune la comisia de admitere, actele cerute conform cu regulamentul şi calendarul admiterii făcut public de universitate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a Universităţii.

Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.

Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.

Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

Admiterea candidaţilor în domeniile şi programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la concurs, la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii se face pe baza principiului general „opţiunea bate media”.

La Facultăţile de Știința şi Tehnologia Alimentelor şi de Medicină Veterinară se aplică principiul ,,media bate opţiunea” .

La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, mai întâi vor fi admişi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri buget sau taxă la programele de studii CEPA, TPPA, IPA, în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studii I și II şi numărul de locuri alocate la admiterea din anul întâi.

Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2016-2017 se face cu examen de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară.

Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză şi franceză.

Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins sau vor prezenta un certificat de competență lingvistică.

Admiterea se organizează pe domenii de licență. Pentru admiterea la un program de studii din cadrul unui domeniu care are mai multe programe de studii, se aplică principiul opţiunea bate media, iar în cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediei.

Principiul media bate opţiunea presupune faptul că ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere.

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:
1. Nota obţinută la limba română.
2. Nota obţinută la matematică/istorie.
3. Nota la proba din opțiunea elevului.

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul universității.

După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF, ID), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat în original și vor completa şi semna, împreună cu conducerea USAMV, Contractul de Studii.

Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare, conform calendarului de admitere.

Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă.

Candidații admişi la învăţământul cu taxă, în cazul retragerii, pot beneficia de restituirea parțială a taxei în funcție de serviciile prestate.

Locurile vacantate după glisare în sesiunea din vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de Învăţământ cu Frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă (cu taxă).

Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2016.

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2014/2015, 2015/2016), se pot înscrie în învăţământul universitar în anul 2016/2017, fără susţinerea admiterii, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCS beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi internaţionale, aprobată de MENCS. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii Universităţii care va decide asupra solicitărilor.

Înmatricularea olimpicilor care îndeplinesc aceste condiţii se va face în limitele cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016/2017, fără taxă de studii la forma de învăţământ de zi.

Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările universităţii pot fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ cu taxă de studii, de zi sau Învăţământ la Distanţă.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DE ETNIE RROMĂ

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

 

Category: Admitere 2012

DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 • ACTE DE IDENTITATE
  • Carte de identitate – original şi copie
  • Certificat de naştere, în copie legalizată
  • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
  • Două fotografii ¾ cm;
 • ACTE PRIVIND SCOLARIZAREA
  • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
  • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
  • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).
 • ALTE TIPURI DE ACTE
  • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
  • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză vor depune in dosar
  • Un ESEU privind motivația alegerii profesiei și a Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor
  • Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED)
  • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar şi grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.
  • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.
  • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.
  • Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
Category: Admitere 2012

Regulament
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

în anul universitar 2016-2017

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2016-2016 în conformitate cu : Art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 (aliniat 17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, a Hotărârii Guvernului nr. 44/ 2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice şi a Ordinului 3098/27.01.2016 emis de ministrul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 şi Carta USAMV Cluj-Napoca precum şi regulamentele anexe acesteia.

1.2. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se organizează pe cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă IF, învățământ la distanţă ID).
 • ciclul II – studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă IF).
 • ciclul III – studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă IF şi învăţământ cu frecvenţă redusă IFR).

În cazul programului de studii Medicină Veterinară, ciclurile I şi II se organizează comasat, pe durata a 6 ani, cu un număr de 360 de credite, doar la forma de învăţământ cu frecvenţă, iar diploma obţinută este echivalentă celei de master.

1.3. Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani.

1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).

1.5. Admiterea se desfășoară pe locurile:

 1. finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF , masterat IF, IF şi IFR )
 2. locuri cu taxă (licenţă IF şi ID, masterat IF, doctorat IF şi IFR)

1.6. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca şi se aprobă de MENCS. La un program de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în regim cu taxă, nu pot depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

1.7. La concursul de admitere în învăţământul universitar, la toate ciclurile şi programele de studii universitare, se pot înscrie cetăţenii români, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va efectua de către direcţia de specialitate din cadrul MENCS, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor MENCS.

1.8. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MENCS. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

1.9. Senatul USAMV Cluj-Napoca aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea Consiliului de Administraţie) şi comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor facultăţilor).

2. FINANŢAREA STUDIILOR

2.1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/programe de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă.

2.2. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea normelor in vigoare).

2.3. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, la un moment dat, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

2.4. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

2.5. Candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma concomitent maximum două programe de studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat.

2.6. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

2.7. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.

2.8. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

2.9. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi, din diverse motive, fie au renunţat la finalizarea studiilor, ori au fost exmatriculaţi, nefiind în situația de a beneficia de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii unui ciclu de studii complet, pot să urmeze un alt program de studii în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe durata normală de studiu, adică, din durata de studiu a noului program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul iniţial început şi neabsolvit.

2.10. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează statutul fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar ulterior, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate, anual, studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.

2.11. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă).

3. ADMITEREA LA CICLUL DE LICENŢĂ

3.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

3.2.1. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

3.2.2. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2015-2016 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIR).Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.

3.3. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, in perioada 13-30 iulie 2016, iar a doua în luna septembrie, în perioada 7-18 septembrie 2016, pentru învățământul la ZI, ID şi IFR .

3.4. Începând cu anul universitar 2014-2015, se introduce sistemul de preînscriere. Candidații se pot preînscrie on line, începând cu 1 februarie a fiecărui an, având acces în baza de date a admiterii. După susținerea examenului de bacalaureat, aceștia vor depune la comisia de admitere, actele cerute conform cu regulamentul şi calendarul admiterii făcut public de universitate.

3.5. Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a Universităţii.

3.6. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut premiile I, II, şi III la olimpiadele şcolare şi la concursuri şcolare naţionale, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu (2014/2015, 2015/2016), se pot înscrie în învăţământul universitar în anul 2016/2017, fără susţinerea admiterii, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

3.7. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiuni sau premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCS beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locurile finanţate de la buget. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

3.8. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale şi internaţionale, aprobată de MENCS. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise conducerii Universităţii care va decide asupra solicitărilor.

3.9. Înmatricularea olimpicilor care îndeplinesc aceste condiţii se va face în limitele cifrei de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016/2017, fără taxă de studii la forma de învăţământ de zi.

3.10. Olimpicii distinşi la discipline care nu se regăsesc în specializările universităţii pot fi înscrişi, la cerere, peste numărul de locuri aprobat la forma de învăţământ cu taxă de studii, de zi sau Învăţământ la Distanţă.

3.11. DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

ACTE DE IDENTITATE

 • Carte de identitate – original şi copie
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.
 • Două fotografii ¾ cm;

ACTE PRIVIND SCOLARIZAREA

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).

ALTE TIPURI DE ACTE

 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).
 • Un ESEU privind motivația alegerii profesiei și a Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
 • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor
 • Certificat de competență lingvistică pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED)
 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar şi grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat in parte.
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii pot completa fişa de înscriere pentru o singură specializare sau pentru mai multe specializări dintr-un domeniu, în ordinea preferinţelor.
 • Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.

3.12. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

3.12.1. Admiterea candidaţilor în domeniile şi programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la concurs, la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii se face pe baza principiului general „opţiunea bate media”.

3.12.2. La Facultăţile de Știința şi Tehnologia Alimentelor şi de Medicină Veterinară se aplică principiul ,,media bate opţiunea” .

3.12.3 La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, mai întâi vor fi admişi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri buget sau taxă la programele de studii CEPA, TPPA, IPA, în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studii I și II şi numărul de locuri alocate la admiterea din anul întâi.

3.13. Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2016-2017 se face cu examen de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară, unde probele specifice de concurs sunt după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu română

 1. Media de bacalaureat – 70%
 2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 15%
 3. Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 15%

Medicină Veterinară – linii de studiu engleză și franceză

 1. Media de bacalaureat sau echivalent – 85%
 2. Motivaţia alegerii profesiei şi a FMV CN (eseu) – 10%
 3. Voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţa) –5%

Înscrierea şi concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză şi franceză.

3.14. Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins sau vor prezenta un certificat de competență lingvistică.

3.15. Admiterea se organizează pe domenii de licență. Pentru admiterea la un program de studii din cadrul unui domeniu care are mai multe programe de studii, se aplică principiul opţiunea bate media, iar în cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediei.

3.16. Principiul media bate opţiunea presupune faptul că ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar distribuirea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere.

3.17. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

 1. Nota obţinută la limba română.
 2. Nota obţinută la matematică/istorie.
 3. Nota la proba din opțiunea elevului.

3.18. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

3.19. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

3.20. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF, ID), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat în original și vor completa şi semna, împreună cu conducerea USAMV, Contractul de Studii.

3.21. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

3.22. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare, conform calendarului de admitere.

3.23. Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă.

3.24. Candidații admişi la învăţământul cu taxă, în cazul retragerii, pot beneficia de restituirea parțială a taxei în funcție de serviciile prestate.

3.25. Locurile vacantate după glisare în sesiunea din vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

3.26. Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care au renunţat la locul ocupat la forma de Învăţământ cu Frecvenţă, pot opta, în perioada de încheiere a contractelor, pe baza unei cereri, pentru Învăţământ la Distanţă (cu taxă).

3.27. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2016.

3.28. Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

4.ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER

4.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca), clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie, organizează studii universitare de masterat.

4.2. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

4.3. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2014-2016, prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

4.4. Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2016-2017 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie, în perioada 13-30 iulie 2016 și a doua sesiune în luna septembrie 2016, în perioada 7-18 septembrie 2016 (ANEXA3).

4.5. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original sau copii legalizate;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • două fotografii ¾ cm.
 • certificat de competenţă lingvistică pentru programele de studii de master în limba engleză;
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).

4.6. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru specializările din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte o anume specializare, nu trece specializarea respectivă pe fişa de înscriere.

4.7. Admiterea candidaţilor din cadrul domeniilor şi programelor de studii universitare de master, pentru locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului general „opţiunea bate media”. (ANEXA4).

4.8. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor.

4.9. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

MG=(MLIC+MTG/I)/2

unde:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

MTG/I – este media testului grilă sau interviului;

4.10. Pentru masterele în limbi străine, se va susţine în ultima zi a calendarului o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.

4.11. Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

4.12. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.(Anexa 4).

4.13. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 1. media testului grila sau interviului;
 2. media examenului de licenţă;

4.14. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

4.15. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.

4.16. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi reuşiţi pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF), aceştia vor depune, conform calendarului, Cererea tip de înscriere la Facultate şi Diploma de bacalaureat în original. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu conducerea USAMV.

4.17. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de studii în termenul stabilit de comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

4.18. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii şi au achitat taxa de şcolarizare în prima săptămână după afişarea rezultatelor.

4.19. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat contractul de studii, în cazul retragerii sau glisării nu vor beneficia de restituirea taxei.

4.20. Locurile bugetate rămase la concursul de admitere în sesiunea din vară în urma glisării, vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie.

4.21. Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută şi se va afişa până la data de 1.10.2016.

5. ADMITEREA LA CICLUL DE STUDII DOCTORALE

5.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiințifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

5.2. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de master (licenţă MV) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

5.3.

 1. Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat aprobat de MENCS prin Hotărâre de Guvern.
 2. Locurile disponibile la USAMV CN pentru studenții doctoranzi, sunt propuse spre ocupare de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale.
 3. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru fiecare poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Școala Doctorală.
 4. Pentru studiile doctorale procedura de admitere prevede obligativitatea obţinerii de către candidat, în prealabil a diplomei de master sau echivalentei acesteia în ţară sau străinătate (minim 300 credite).
 5. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, numai pentru forma cu frecvenţă, pe domenii de doctorat, organizat de I.O.S.U.D., de regulă, înainte de începerea anului universitar.
 6. În principiu, înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat se vor desfăşura într-o singură sesiune, în perioada 7-25 septembrie 2016.

5.4. DOSARUL DE CONCURS de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

 • Fişa de înscriere;
 • copii legalizate după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
 • copii după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa şi master;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
 • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • dosar plic

5.5. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele:

 • un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă anterioară procesului Bologna), licență şi master integrat (medicină veterinară) sau licență şi master ca cicluri separate.
 • media generală minimă 8,00 la licenţă (media aritmetică a anilor de studii şi a examenului de licenţă) şi media generală minimă de 9,00 la master (media aritmetică a anilor de master şi a examenului de disertaţie)
 • candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii
 • atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație;

5.6. Criteriile de admitere sunt următoarele:

 • 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență şi master;
 • 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în studiile doctorale, design-ul unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului;

5.7. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.

5.8. Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune.

5.9. Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

6.TAXE DE ADMITERE ŞI STUDII

6.1. Taxele de admitere sunt prezentate în tabelele cu oferta de programe de studii, din prezentul regulament. Taxele de studii se regăsesc în regulamentul specific pe site-ul universităţii.

6.2. Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic in activitate sau pensionar copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Casa copilului, copiii personalului auxiliar, o singura dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

6.3.1. Pentru personalul angajat precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.

6.3.2. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca.

6.4. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum şi cei orfani vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

6.5. În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplica la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

6.6. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea nu poate depăşi 20%.

7. CONTESTAŢII

7.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului, se depun numai la comisiile de admitere ale facultăţilor. Instituţiile de învăţământ superior sunt singurele în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.

7.2. Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt prevăzute în calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de către comisia de admitere.

7.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

8. DISPOZIŢII FINALE

8.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări.

8.2. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele reglementări ulterioare impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

8.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de 13.02.2014 şi modificat în şedinţa de Senat din 26.02.2016.

Category: Admitere 2012
Category: Admitere 2012

Admiterea în anul universitar 2012/2013 la ciclul de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, iar a doua în luna septembrie.

Sesiunea de admitere 16-22 iulie 2012

 • înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 16-22 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • susţinerea probei de competenţă lingvistică în ziua de 22 iulie 2012, între orele 8.00-13.00
 • afişarea rezultatelor preliminare în ziua de 22 iulie 2012, între orele 16.00-20.00
 • depunerea eventualelor contestaţii se va face în 22 iulie 2012, între orele 18.00-22.00, 23 iulie 2012, între orele 08.00-13.00
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 24 iulie 2012, între orele 8.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 24–27 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea situaţiei contractării şi glisare în ziua de 28 iulie 2012, ora 16.00
 • încheierea Contractelor de studiu în urma glisării se va face în perioada 30–31 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea rezultatelor finale după glisare în ziua de 31 iulie 2012, între orele 8.00-16.00

Sesiunea de admitere 06-21 septembrie 2012

 • înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 06-12 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
 • susţinerea probei de competenţă lingvistică în ziua de 12 septembrie 2012, între orele 8.00-13.00
 • afişarea rezultatelor preliminare în ziua de 12 septembrie 2012, între orele 16.00-20.00
 • depunerea eventualelor contestaţii se va face în 12 spetembrie 2012, între orele 17.00-20.00, 13 septembrie 2012, între orele 08.00-13.00
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie 2012, între orele 8.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 17 -19 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea situaţiei contractării şi glisare în ziua de 20 septembrie 2012, între orele 15.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu în urma glisării se va face în ziua de 21 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
Category: Admitere 2012