sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Practici de alcătuire a taxelor de studiu

Taxa de studiu reprezintã contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de cãtre institutia de învãtãmânt superior în cadrul programelor de studiu IDFR. Taxa de studiu cuprinde o serie de costuri cuantificate separat pentru fiecare componenta a programului de studiu dupã cum urmeazã:

 • costuri de înmatriculare;
 • costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrãri, etc.);
 • costul pachetelor software, casete video / audio /, CD-uri, etc.;
 • costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfãsurãrii procesului de pregãtire (pagina Web ID şi platforma e-learning);
 • costul serviciilor educationale si administrative;
 • costuri de utilizare a unor servicii educationale oferite de terti si care fac parte integrantã din procesul de instruire;
 • costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materialã de care dispune institutia si partenerii acesteia;
 • costuri de examinare, conform reglementãrilor interne;
 • cheltuieli de regie;
 • cheltuieli de dezvoltare;
 • alte cheltuieli.
 • Cuantumul taxei de studii nu va fi mai mic decât valoarea alocatiei bugetare pentru scolarizarea unui student la cursuri de zi.
 • Taxa de studiu, aprobatã de Senatul Universitãtii, va fi specificatã în contractul de scolarizare si poate fi reactualizatã anual, în baza unui act adiţional.
 • Taxa de studiu este unicã pentru toti studentii unui an de studiu, la aceeasi specializare.
 • Reducerile de taxe si facilitãtile special acordate trebuie anuntate din timp, cu mentionarea datei limitã pânã la care acestea sunt valabile. 

Cuantumul taxelor

Taxele aprobate în senatul din data de 20.02.2017 sunt valabile pe anul universitar 2017-2018.

Admitere la facultate, master:

Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură 3.000 100
Montanologie 3.000 100
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 3.000 100
Horticultură Horticultură 3.000 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 3.000 100
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 100


Învăţământ master – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Protecţia plantelor 3.000 100

Doctorat cu frecvență și frecvență redusă

DomeniuTaxa de școlarizare (lei)

Taxa de admitere (lei)

Agronomie 6.000 150
Horticultură 6.000 150
Zootehnie 6.000 150
Biotehnologii 6.000 150
Medicină Veterinară 6.000 150

Alte taxe

2. Transferări

200

3. Reînmatriculări

500

4. Repetarea examenului de licenţă

200

5. Repetarea examenului de absolvire

100

6. Recuperarea unor activităţi practice
 • absenţe nemotivate lucrări practice                    10 /oră fizică
 • restanţe examen 3,4                                        100
 • rereexaminări, examene creditate                      100
 • examene de diferenţă                                       100
7. Eliberare de duplicate (acte de studii)

150

8. Atestat de limbă pentru masterat, doctorat 

70

9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă

20

10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate

700

11. Taxă susţinere publică doctorat

2.200

12. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care NU sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC

5.500

13. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC 3.500
14. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice USAMVCN

Reducere 100% a taxei

15. Eliberarea carnetului de student (duplicat)

15

16. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat)

15

17. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat)

15

18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic

Nivel I: 900

Nivel II: 1000

19. Elibereare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I și II

30

20. Programe analitice eliberate la cerere

100/an de studiu

21. Fișa disciplinei (solicitată individual), eliberată la cerere

10

22. Eliberarea actelor de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor

300

23. Eliberarea actelor de studii în regim de urgență: diplomă, supliment de diplomă, certificat (maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), în perioada 15.10. - 1.11. anul în curs

500

24. Adeverință de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere

50

25. Adeverinţă necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenţilor, la cerere

50

26. Adeverinţă de confirmare a perioadei de şcolarizare, eliberată absolvenţilor,  la cerere

50

27. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an

120

28. Taxă de înmatriculare anul I

30

29. Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susţinere grad didactic II

150

30. Taxă procedare dosare, colocviu de admitere grad didactic I

250

31. Echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

300

32. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională

150-300

33. Taxă procesare dosar pentru străini

50 euro

34. Taxă competenţă lingvistică pentru străini

250 euro

35. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație internațională (engleză)

20 lei/pagină

36. Taxe de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state terțe UE
Domeniul de învățământ Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună) Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
Tehnic, agronomic, științe 300 400
Medcină Veterinară (limba română) 400 450
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500 450
     
Domeniul de învățământ Susținerea examenului de licență, de master (euro) Susținerea tezei de doctorat (euro)
Tehnic, agronomic, științe 300 400
Medcină Veterinară (limba română) 400 700
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500 800


Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora,  precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului  pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

 

Category: Taxe