Prezentare DIDFR

 

Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (IDFR) din cadrul USAMV din Cluj-Napoca , s-a constituit în baza prevederilor Legii Învăţământului nr. 84 republicată (Art. 15, al. 8, Art. 60, al. 1 şi 2), şi a ordinelor MEN apărute în perioada 1998-1999. În prezent organizarea şi funcţionarea Departamentului IDFR din Universitatea noastră, are la bază reglementările HG 1011 din 26.10. 2001 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Standardelor privind Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, cât şi a unui regulament propriu, aprobat de Senatul Universităţii. În structura USAMV Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă se constituie în Departament distinct.

Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă sunt forme de învăţământ moderne, flexibile, bazate pe cele mai noi tehnologii de comunicare, prin care se oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă, permiţând în final obţinerea unei calificări superioare, identică cu cea obţinută prin învăţământul de zi.

Dezvoltările recente din domeniul tehnologiei informaţionale şi cel al comunicaţiilor au produs o schimbare esenţială atât în planul de dobândire a cunoştinţelor şi a capacităţii de a răspunde acestora, cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Instruirea continuă este parte componentă a stilului de viaţă a omului modern. Cursurile online sunt oferite prin Internet. Cursanţii pot participa la un curs online cu ajutorul unui computer. Cursul poate fi accesat de acasă sau din oricare altă locaţie. Un astfel de curs poate fi urmat oricând şi de oriunde. Se creează astfel posibilitatea de a deveni student, de a urma o formă ordonată şi coordonată de instruire superioară, la distanţă, ca parte a unui demers didactic coerent.

Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tele-cursuri, tehnologii de învăţare mediate de calculator. Oferta de învăţământ este centrată pe nevoile studentului de a fi instruit şi mai puţin asupra locului în care acesta învaţă. Instruirea în sine rămâne la latitudinea studentului în funcţie de timpul fizic disponibil.

Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă constituie un proces educaţional, care pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ cu următoarele caracteristici:

  • separarea în timp şi/sau spaţiu în raport cu instituţia care oferă programe de studiu, a studenţilor între ei faţă de resursele de învăţământ şi cadrele didactice;
  • interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studiu, cu ceilalţi studenţi şi resursele de învăţământ se realizează prin unul sau mai multe medii de comunicare bidirecţionale.

Cu ajutorul forumurilor de discuţii şi a mesajelor electronice (e-mail), cât şi prin intermediul platfomei E-learning a Universităţii (http://id.usamvcluj.ro), studenţii pot interacţiona cu tutorii, cu profesorii coordonatori sau cu membrii grupei de studiu din care fac parte. Se creează astfel posibilităţi multiple de informare reciprocă, atât în plan profesional, cât şi administrativ.

USAMV Cluj-Napoca oferă o gamă variată de programe de studiu IDFR, acreditate sau autorizate provizoriu, dispunând de o bază materială adecvată, de resurse de învăţământ specifice, de o reţea tutorială de cadre didactice de specialitate pregătite în tehnologia IDFR, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Standardele de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă elaborate de CNEAA.

Evoluţia rapidă a Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) (ICT=Information and Communication Technology) în relaţie directă cu dezvoltarea reţelei Internet şi a mijloacelor de comunicaţie aferente, a condus la o implicare tot mai intensă a acestora în educaţie. Acest fenomen se petrece în cazul tuturor formelor de învăţământ, dar el se impune tot mai mult în cazul Învăţământului la Distanţă.

Prin tehnologiile educaţionale bazate pe Internet, numite adesea şi E-learning, programele ID pot deveni mai accesibile, iar comunicarea între persoanele implicate în sistem, adică administratori, cursanţi, coordonatori de disciplină şi tutori, poate deveni mult mai eficientă. Tot prin acest sistem se pot furniza materiale de studiu suplimentare mai variate şi mai bine particularizate nevoilor fiecărui cursant. Totodată însă, folosirea acestor tehnologii implică stăpânirea lor, atât din punctul de vedere al elaborării şi folosirii materialelor educaţionale « on-line », cât şi din cel al utilizării eficiente a tehnologiilor de comunicare aferente Internet-ului .