REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1 Departamentul pentru Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă redusă, funcţionează sub egida Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, începând din anul universitar 2000-2001. A fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului USAMVCN Nr.1826/20.03.2000 sub denumirea iniţială de Centru de formare continuă şi Învăţământ Deschis la Distanţă, conform aprobării MEN 29681/29.03.2000, ca structură instituţională specializată pentru iniţierea şi managementul programelor la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Art. 2.Organizarea si funcţionarea programelor ID si IFR sunt reglementate prin HG 1011/2001, H.G. 1418/2006.Cadrul legal al organizării formei de învăţământ ID şi IFR este asigurat de Legea Educaţiei Naţionale, Legea Nr.1/2011.

Art.3. Învăţământul la distanţă şi cel cu frecvenţă redusă sunt forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială, de perfecţionare sau reconversie profesională unor categorii largi de cetăţeni, fără întreruperea activităţii lor profesionale.

Învăţământul la distanţă (ID) cuprinde programe de pregătire care se bazează pe utilizarea unor resurse specifice pentru un învăţământ informatizat, utilizează sisteme de comunicaţii la distanţă, programe de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi un sistem tutorial. Studenţilor de la forma de învăţământ ID, li se asigură asistenţă şi consiliere din partea tutorilor, resurse de învăţământ specifice şi sisteme de comunicare bidirecţionale.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) cuprinde programe de pregătire care beneficiază de perioade compacte de instruire, întâlniri periodice cu studenţii pentru activităţile obligatorii din planurile de învăţământ (lucrări practice, proiecte, seminarii, practică de specialitate). Utilizează şi unele activităţi specifice învăţământului la distanţă.

Art.4. Programele universitare în sistem ID şi IFR asigură următoarele categorii de programe de studiu:

 1. studii universitare de licenţă (ID, IFR), finalizate cu diploma de licenţă
 2. studii universitare de master ( IFR), finalizate cu diploma de master;
 3. perfecţionare profesională atestată prin certificate;
 4. conversie profesională atestată prin diplome sau certificate.

Art.5. Programele ID şi IFR menţionate la Art.4.a şi b, se iniţiază la propunerea facultăţilor şi se propun pentru Autorizare provizorie, Acreditare sau Evaluare periodică  de către ARACIS.

Art.6. Diplomele şi certificatele de studii elaborate de instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile legii, pentru specializările ID şi IFR, conferă aceleaşi drepturi ca cele eliberate pentru specializările de la forma de învăţământ zi.

Capitolul II – Cadrul organizatoric

Art.7. DID-FR este un Departament instituţional subordonat Prorectorului didactic. Directorul de Departament, este numit de Prorectorul didactic şi asigură conducerea operativă a Departamentlui.

Activităţile din Departament, sunt coordonate de către Directorul Departamentului şi reprezentanţii facultăţilor în care se desfăşoară activităţi  de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, desemnaţi de facultatea organizatoare a programului de studiu.

Studenţii îşi desemnează, prin alegeri, câte un reprezentant pentru fiecare facultate care participă la luarea deciziilor de la nivelul Departamentului.

Fiecare program de studiu (specializare) este coordonat de un  responsabil de program de studiu ID-IFR, desemnat de Consiliul Facultăţii şi validat de Consiliul Departamentului ID-IFR.

La specializările cu un număr redus de studenţi, cadrul didactic responsabil pentru programul care se desfăşoară la zi poate primii atribuţii şi pentru programul ID-IFR.

Art.8. DID-IFR este condus de Consiliul Departamentului din care fac parte prorectorul cu activitatea didactică, Directorul Departamentului, responsabilii specializărilor care derulează programe ID-FR şi reprezentanţii studenţilor desemnaţi de către aceştia.

Art.9. DID-IFR are următoarele atribuţii :

 • asigura infrastructura sistemului tuturial la nivel de universitate;
 • întocmeşte modelul de Contract de şcolarizare pentru forma de învăţământ ID-IFR.
 • sprijină facultăţile în organizarea concursului de admitere şi promovează formele de învăţământ ID-IFR;
 • elaborează şi implementează programul de management al calităţii ID-IFR.
 • asigură instruirea continuă a titularilor de disciplină, a tutorilor şi a personalului administrativ implicat în activităţile ID-IFR.
 • împreună cu facultăţile elaborează rapoartele de autoevaluare în vederea obţinerii autorizaţiei provizorii sau acreditării programelor de studii.
 • întocmeşte statele de funcţii adecvate programelor de studii, pe care le supune aprobării Conducerii Universităţii.
 • avizează planurile de învăţământ pentru programele de studiu ID si IFR din universitate;
 • asigură funcţionarea platformei electronice şi a resursele de învăţământ adecvate programului ID-IFR: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii şi laboratoare adecvate întâlnirilor periodice asistate, produse multimedia, reţele de calculatoare şi acces la internet.
 • asigurarea sistemului de producere, multiplicare şi distribuire a resurselor educaţionale specifice învăţământului ID-IFR;
 • asigurarea administrării eficiente  a bazelor de date ID-IFR.
 • colaborează cu alte Departamente sau Centre ID-IFR din ţară sau străinătate pentru modernizarea metodologiilor specifice şi perfecţionarea cadrelor didactice.
 • asigură informarea prin mijloace adecvate a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicare utilizate, procedeele de examinare utilizate.
 • rezolvă operativ sesizările studenţilor şi a cadrelor didactice participante la procesul de învăţământ- asigură studenţilor, în colaborare cu facultăţile o baza materială adecvată.   

Art. 10. Facultatea prin structurile sale, are următoarele atribuţii:

 • organizează, în colaborare cu Departamentul concursul de admitere pentru locurile stabilite la ID-IFR.
 • transmite Departamentului, Planurile de învăţământ actualizate (dacă au fost operate modificări) pentru asigurarea unei pregătiri unitare a studenţilor, indiferent de forma de învăţământ
 • desemnează cadrele didactice cu responsabilităţi în domeniul ID-IFR şi asigură desfăşurarea programului didactic conform orarului întocmit
 • pune la dispoziţia studenţilor o bază materială adecvată, de regulă aceeaşi care se utilizează pentru învăţământul de zi.

Art.11. Departamentul ID-IFR poate înfinţa centre de studii prin Hotărâre a Senatului USAMVCN, funcţionarea lor fiind reglementată prin convenţie de colaborare încheiată între universitate şi instituţia gazdă. Fiecare Centru de studii este coordonat de un responsabil, care se subordonează Consiliului DID-IFR.

Activităţile organizatorice şi administrative din Centrele teritoriale sunt coordonate de DID-IFR iar cele didactice de către facultăţi în colaborare cu Departamentul.

Capitolul III – Activitatea de învăţământ

Art.12. In USAMVCN evidenţa studenţilor (cataloage, centralizatoare, registru matricol etc.) se ţine la secretariatul Departamentului de către personalul cu atribuţii în domeniu. Activităţile didactice sunt efectuate de cadrele didactice ale facultăţilor, de regulă, aceleaşi care desfăşoară activităţi didactice cu studenţii de la forma de învăţământ zi.

Art.13 . Durata programelor de studii universitare ID-IFR este aceeaşi cu durata studiilor corespunzătoare pentru forma de zi.

Art.14. Sistemul de evaluare şi certificare la forma ID-IFR este cel corespunzător pentru forma de la învăţământul de zi, conform legislaţiei în vigoare.

Art.15. Pentru învăţământul ID-IFR funcţionează sistemul de credite transferabile în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru forma de zi. Planurile de învăţământ sunt cele valabile pentru forma de zi, de la aceeaşi specializare.

Art.16.Titularii de disciplină elaborează programa analitică şi calendarul disciplinei. Împreună cu tutorii asigură desfăşurarea programului didactic precum şi evaluarea periodică şi finală a studenţilor.

Tutorii desfăşoară activităţi de consiliere, îndrumare, lucrări practice şi seminarii cu o grupă de studenţi înscrişi într-un program de studiu.

Art.17. Pentru desfăşurarea procesului didactic, titularul de disciplină va realiza materiale didactice conform standardelor ARACIS ( suport de curs, caiete de lucrări practice, teste de evaluare, etc.). Titularul de disciplină asigură garantarea calitativă a conţinutului materialelor didactice.

Art.18. Diplomele şi certificatele de studii sunt elaborate de către Rectoratul USAMVCN, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.19. Departamentul promovează politici clare şi echitabile privind producerea resurselor de învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, distribuirea materialelor didactice, utilizarea bibliotecilor virtuale.

Asigură accesul studenţilor la toate serviciile de suport ID-IFR-asistenţă la înscriere, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicare, suport tutorial adecvat, examinare corectă, consiliere profesională.

Art.20. Departamentul asigură autorilor de cursuri îndrumare corespunzătoare pentru realizarea unor materiale de calitate ( structură specifică, aplicaţii şi teste de autoevaluare şi evaluare ).

Capitolul IV – Activitatea financiară

Art. 21. Resursele financiare provenite din taxele de studii la forma ID/IFR precum şi din alte taxe stabilite de către Senatul USAMVCN se utilizează integral de către universitate în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

Art.22. Resursele financiare provenite din taxele de şcolarizare şi alte taxe de la forma ID-FR sunt colectate şi gestionate de către serviciul financiar-contabil al universităţii, care evidenţiază separat cheltuielile pe Departament şi facultăţi.

Art.23. Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza statelor de funcţii aprobate de Senatul Universităţii, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art 24. Taxa de şcolarizare este unică pentru toţi studenţii unui an de studiu, la aceeaşi specializare, indiferent de locul de desfăşurare a programului ID/IFR.

Art.25 Veniturile realizate din activităţile ID-IFR sunt utilizate conform Hotărârii Consiliului de Administraţie şi asigură retribuirea cadrelor didactice, asigurarea materialelor care sunt puse la dispoziţia studenţilor, materialele necesare derulării procesului didactic precum şi altor cheltuieli specifice Departamentlui.

Art. 26. Cheltuielile pentru dezvoltarea bazei materiale se fac în cuantum de cel puţin 25% din taxele de şcolarizare încasate, conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul V – Dispoziţii finale

Art.28. Se abrogă Regulamentul de funcţionare al Departamentlui pentru Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă redusă, aprobat de Senatul USAMVCN din 28.05.2009.

Art.29. Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca din 29.01.2013.