Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Regulament burse

Regulament privind acordarea burselor 
pentru studenţii din USAMVCN

Art.1. (1). Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse sociale.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004.

(3) Personalităţi şi fundaţii sau asociaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele.

(4) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi facultăţile pot acorda burse de performanţa din veniturile proprii extrabugetare.

(5) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecventă, fără taxă de studii.

Art.2. (1) Bursele acordate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi sursele de finanţare aferente sunt:

 1. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii;
 2. burse de merit - alocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi şi din veniturile proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;
 3. burse sociale - alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi şi venituri proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;

(2) Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performante universitare

(3) Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

(4) Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională

(5) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Art.3. (1) Beneficiarii burselor acordate de USAMVCN, potrivit prezentului Regulament, sunt studenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cetăţeni români, străini şcolarizaţi la învăţământul universitar la nivel de licenţă, master, doctorat, postdoctorat la cursuri de zi, în regim bugetat sau cu taxă – din surse extrabugetare ale Facultatii sau ale Universitatii.;

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse.

Art.4.(1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a promovat toate examenele din anul/sesiunea precedenta semestrului pentru care solicită bursă, 30 credite/semestru sau 60 credite/an la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

(2)Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.

(3)Pentru studenţii care au avut Bursă Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, de 60 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale.

Art.5. (1) Bursele de performanţă se atribuie prin concurs organizat de universitate pe baza următoarelor criterii:

 1. media minimă 9,50 în ultimii doi ani de studiu (media fiind criteriul de performanta primordial);
 2. activitate ştiinţifică materializată prin participare la contracte de cercetare, lucrări ştiinţifice susţinute sau publicate în reviste prestigioase;
 3. conduită universitară exemplară.

(2) Cuantumul şi numărul burselor de performanţă sunt stabilite de universitate, la propunerea Consiliului cu probleme sociale şi studenţeşti şi aprobat de către Consiliul de administraţie la începutul semestrului I din anul universitar respectiv. Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul III de studiu.

(3) Studenţii beneficiază de burse de performantă sau de merit, pentru stimularea excelentei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

(4) USAMVCN poate suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.

(5) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse.

Art. 6. (1) Bursele de merit, şi sociale se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. (2)

(2) Fondul de burse destinat burselor de merit, şi sociale se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români şi străini, şcolarizaţi în regim bugetat la cursurile de zi din facultatea respectivă.

(3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel:

 1. 10% burse de performanta
 2. 70 % - fond pentru burse de merit (10% merit I si 60% merit II)
 3. 20% - fond pentru burse sociale

(4)Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun.

(5) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi cetăţeni români şi cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, bugetaţi, la cursurile de zi, din facultatea respectivă.

Art.7. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat diferite, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă.

(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile Art.7 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului.

(4) Consiliul de Administraţie şi Consiliile profesorale de la facultăţi vor monitoriza activitatea studenţilor la nivel de licenţă, master (bugetaţi, curs de zi) sau doctorat, la forma "cu frecvenţă", în scopul evitării acordării a câte două burse aceleiaşi persoane. Studenţii care obţin bursă de performanţă pot obţine şi bursă socială, dacă îndeplinesc condiţiile.

(5) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii.

(6) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază de orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.

Art.8. (1) Bursele de performanţă şi merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare anului/semestrului în care solicită bursa.

(2) Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind numărul de credite acordat fiecărei discipline, în conformitate cu prevederile Art.4.

(4) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un singur semestru.

(5) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (luate în considerare în ordinea prezentată): - nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. în situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii. - notele obţinute la materiile facultative - participare la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii în semestrul precedent. - media pe semestrul precedent.

Art.9. (1) Bursa de merit se poate acorda:

 1. Studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu;

(2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi, iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă nominalizaţi la art.3 (1).

(3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei.

(4) Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii, linii (specializări) şi ani de studiu din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. Fiecare an şi secţie dintr-o facultate trebuie să beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din secţie şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit, stabilită de către Consiliul profesoral. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi secţie şi an, împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an, secţie şi specializare. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe secţii şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul, linia şi secţia respectivă. Distribuţia burselor de merit din veniturile proprii ale facultăţilor pe secţii şi ani de studii se face proporţional cu numărul de studenţi cu taxă de la secţia şi anul respectiv. Media minimă pentru care se acordă bursa de merit pentru studenţii cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi.

(5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate, comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă.

(6) În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse sociale, din cadrul aceleiaşi facultăţi.

Art.10. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter pemanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de două ori pe an). Universităţile pot suplimenta fondul de burse din venituri proprii extrabugetare.

(2) Nivelul bursei sociale nu poate fi mai mic de 50% şi, respectiv, mai mare, faţă de cuantumul bursei de merit. Diferenţierea cuantumului, în limitele prevăzute, se face de către Comisia de burse pe universitate. În cazul în care cererile pentru acordarea unei burse sociale depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse, facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât:

 1. un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă sociala.
 2. bursa socială să nu fie mai mică decât 50% din bursa de MERIT II
 3. cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare (art. 223, alin. 10 din Legea nr. 1/ 2011)

(3) Pot beneficia de bursă sociala cu caracter permanent studenţii de la învăţământul de zi, care  nu beneficiază de o alta categorie de bursă şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

 1. sunt studenţi integralişti orfani, ori cei proveniţi din plasament familial, care nu realizează venituri;
 2. Studenţi proveniţi din familii defavorizate precum şi celor institutionalizati în condiţiile legii

(4) În cazul în care fondul de burse alocat burselor sociale nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. (3, lit. a, b, c şi d), fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse sociale şi studenţilor care nu sunt integralişti în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.

(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse sociale studenţii bugetaţi.

(6) Pentru studenţii în regim de taxă, bursele se alocă din fondurile extrabugetare ale Facultăţilor şi ale Universităţii cu aprobarea Consiliului facultăţii sau a Consiliului de Administraţie.

(7) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acorda în cuantumul cel puţin egal cu bursa minimă stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă astfel:

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi de la casele de copii, din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar;

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou născut. Cuantumul bursei este stabilit de Biroul Consiliului profesoral al facultăţilor;

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru decesul  unui membru al familiei (soţ, soţie, copil).

(8) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare, iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii facultăţilor.

Art.11. (1) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi facultăţile acesteia pot acorda burse speciale, denumite " Bursa meritului cultural sportiv, voluntariat".

(2) Aceste burse sunt reglementate de hotărâri ale Consiliului de Administraţie.

(3) Acordarea acestor burse se vor acorda prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii la propunerea Rectorului sau al altor organe de conducere din Universitate.

Art.12.(1) Bursele de merit si sociale, se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.

 (2) Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă provin din casele de copii sau din plasament familial, ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (conform H.G. 558/1998, anexa 2, art. 12)

Art.13. Universitatea conform Art.224 din Legea nr.1/2011 poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor romani din tarile învecinate şi a etnicilor romani cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc sa studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România din fondurile bugetului de stat.

Art.14. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate, secţie (specializare), precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I.D. la învăţământul de zi, pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor.

Art.15. Prin Hotărâri ale Consiliului de Administraţie sau Consiliului facultăţii, Rectorul, respectiv Decanatul, pot acorda burse de creaţie, burse de mobilităţi internaţionale, din resurse proprii, în baza unor reglementări conţinute în hotărârile respective.

Art.16. Facultăţile stabilesc criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către Comisia de acordare a burselor pe universitate şi se afişează la aviziere. Un exemplar conţinând criteriile complementare se depune la Prorectoratul social şi studenţesc

Art.17. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii.

Art.18. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei, studenţii pot formula contestaţie scrisă la Comisia de acordare a burselor pe Facultate, în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi, în termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie, datorită complexităţii sale, poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului, înăuntrul termenului de soluţionare, arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate.

(3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate, înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, la facultate, un apel motivat în acest sens. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, Facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student.

(4) în toate cazurile de sesizare Comisia de acordarea a burselor pe Universitate va soluţiona cererea în termen de 3 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia, facultăţii.

Art.19. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.

Art.20. Rectoratul şi Decanatele îşi rezervă dreptul de a retrage bursa acordată unui student pentru încălcări grave ale regulamentelor sau în cazul în care studentul nu a participat la mai mult de jumătate din programul didactic (excepţie cazurile justificate).

Art.21. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.25. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi este aplicabil începând cu 05.04.2012, când orice dispoziţii contrare se abrogă.

Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Rector,

Vizat Oficiul juridic,

Prof.dr. Doru Pamfil

Viorel Apostu