Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Lista documentelor din dosarul de concurs

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Carte de identitate sau alt act doveditor al identităţii, în copie
 • Documente care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie
 • Copii legalizate după diploma de bacalaureat, licenţăî, master, doctorat sau atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora, după caz
 • Alte acte care atestă studiile candidatului, în copie
 • Curriculum vitae în format tipărit şi electronic
 • O listă cu maxim 10 publicaţii(5-şef lucrări, 7-conferenţiar, 10-profesor), brevete sau alte lucrări selecţionate de candidat ca cele mai relevante;
 • Documente care să ateste calitatea de membru sau director de grant de cercetare;
 • Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice;
 • Rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină, pentru fiecare limbă;
 • Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii completată şi semnată de către candidat;
 • O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului pe maxim 10 pagini;
 • Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani confirmate de Departamentul de Asigurare a Calităţii şi rezultatul evaluării studenţilor,pentru candidaţii din mediul universitar,
 • Scrisori de caracterizare şi recomandare din partea conducătorilor departamentelor sau instituţiilor în care candidatul a fost angajat sau înmatriculat ca student;
 • Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează şi certificat de competenţă lingvistică în limba (ile) de predare ale disciplinelor aferente postului pentru care candidează; atestatele vor fi eliberate de instituţii autorizate în acest sens;
 • Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii;
 • Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs. (se va depune la registratură după afişarea componenţei comisiilor de concurs)