Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Lista documentelor din dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.
 • Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului.
 • În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
 • Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, master + foile matricole (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, (dupa caz) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora.
 • Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului.
 • Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic.
 • Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format tipărit minimum de articole solicitate pentru avansare, cele mai importante).
 • Copie xerox după coperta cărților depuse la dosar.
 • O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
 • Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin competiţie.
 • Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice.
 • Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă
 • Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat.
 • O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
 • Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani confirmate de Departamentul de Asigurare a Calităţii şi rezultatele evaluării studenţilor, pentru candidaţii care provin din mediul universitar.
 • Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare USAMVCN, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
  Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.

 • Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplica la toate funcțiile didactice si de cercetare  si face referire la nivelul de competenta de minim B2.
 • Atestat de limbă cu recunoaștere internațională, nivel B2, (eliberat de instituții abilitate) pentru candidații care concurează pe posturi care au in structură activități didactice cu predare in limbi străine.
 • Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in invăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi  la cursurile acestuia , fiind obligaţi să finalizeze cursurile  in primii doi ani de la angajare pe post,pentru functiile didactice,  incepând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinta DPPD.
 • Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs. (se va depune la registratură după afişarea componenţei comisiilor de concurs)
 • CD anexat la dosar care să cuprindă:

- Fişa de verificare (în format excel)
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word)
- Curriculum vitae al candidatului
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

 

 

Cererea de înscriere la concurs

Cererea de înscriere la concurs pentru asistenți, șef lucrări perioadă determinată

Cererea de înscriere la concurs pentru profesor, conferențiar, lector/șef lucrări, asistenți perioadă nedeterminată

Fișe de verificare

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru asistenti

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru șef lucrări/lector