Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Lista documentelor din dosarul de concurs

Lista documentelor depuse la dosarul de concurs:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului, semnată de candidat;
c) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, semnată de candidat;
d) certificatul de cazier judiciar al candidatului;
e) diplomele de bacalaureat, licenţă, de master (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, însoţite de foile matricole/suplimentele la diplomă, sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. Actele de studii menționate vor fi prezentate în original şi în fotocopie la secretarul şef, pentru certificarea conformităţii cu originalul.
f) fotocopii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
g) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
h) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
j) fotocopie după coperta cărților depuse la dosar. De asemenea, cărţile vor fi depuse la dosar ca şi anexă, însoțite de avizul Consiliului Didactic sau al Consiliului Cercetării Dezvoltării-Inovării (unde este cazul – cărțile scrise după anul 2012 de către candidații care provin din USAMVCN);
k) documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin competiţie;
l) documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice;
m) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
n) fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
-Fise de verificare Profesori si Conferentiari
-Fise de verificare Asistenti si Sefi de lucrari
o) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

p) scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorului de departament/instituţiei în care candidatul a fost ori este angajat sau a fost înmatriculat ca student.
r) certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplică la toate funcțiile didactice și de cercetare și face referire la nivelul de competență de minim B2-1.
Pentru cadrele didactice care au în structura postului ore care se predau la specializările care se derulează în limbi străine, nivelul de competenţă minim acceptat este B2-2. Astfel, certificatul lingvistic de nivel minim B2-2, prezentat de candidat, trebuie să aibă recunoaștere internațională fiind eliberat de instituții abilitate, obligatoriu pentru limba în care se desfășoară programul de studii;
s) certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic în învăţământ, nivelul II (pentru posturile de asistent și șef de lucrări). Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă în diploma de licență/absolvire (Legea nr. 1/2011, Art. 238).
ş) copie după atestatul de abilitare (pentru posturile de profesor universitar);
t) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar află în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
u) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs;
x) trei adeverințe medicale eliberate de trei medici primari (în specialitățile neurologie, psihiatrie, ORL) prin care este atestată lipsa unor afecțiuni incompatibile cu cariera didactică, precum şi adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru angajare;
y) La dosarul de concurs se ataşează un CD/DVD cu întreg conţinutul acestuia, scanat, în vederea transmiterii către comisia de concurs. CD/DVD mai trebuie să cuprindă:
− Fişa de verificare (în format Excel, conform formularului de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU);
− Lista lucrărilor şi lucrările ISI şi BDI cerute de criteriile minime (în format word/pdf);
− Curriculum vitae al candidatului.
Fisa de calcul pentru Verificarea  indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii   pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 14-Ingineria resurselor vegetale si animale

Fisa de calcul pentru Verificarea indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 21-Medicina veterinara