Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Cercetare

Consiliul de Cercetare Ştiinţifică (CCS) din USAMV Cluj–Napoca funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei naţionale nr.1/2011, a Cartei universitare, a Art. 12  din Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, completată prin Ordonanţa nr. 6/2011. 

Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Consiliul de Cercetare  Ştiinţifică se aprobă de Consiliul de Administraţie a universităţii conform prevederilor de la Art. 12 alin. 2 din Ordonanţa nr. 57/2002 cu modificările ulterioare.

Scopul principal al CCS este elaborarea strategiei de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare a USAMV Cluj–Napoca, pe care o supune Consiliului de  Administraţie pentru avizare  şi Senatului universităţii pentru aprobare. De asemenea, CCS asigură coordonarea, orientarea şi evaluare activităţii de cercetare  ştiinţifică şi inovare din cadrul universităţii precum  şi monitorizarea derulării mobilităţilor internaţionale.

Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, consiliere ştiinţifică, management de proiecte, expertiză, colaborări internaţionale în cercetare şi alte activităţi ştiinţifice (editare de publicaţii, coordonarea activităţii din biblioteca USAMV Cluj-Napoca, participare la expoziţii şi târguri) se desfăşoară la nivel de universitate, facultăţi, departamente, centre de cercetare, institute de cercetare, sau alte structuri organizatorice ale universităţii sau rezultate din  colaborarea cu alte institute de învăţământ şi cercetare din ţară sau străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare.

Activitatea de cercetare  ştiinţifică se derulează prin granturi, contracte de cercetare, proiecte naţionale şi internaţionale care au teme cuprinse în  programele de cercetare ale universităţii, facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare  şi institutelor de cercetare. în cadrul acestor structuri se pot include şi tematici ale programelor de cercetare ştiinţifică doctorală sau postdoctorală. 

Consiliul de Cercetare Ştiinţifică este un organism care face parte din structurile executive ale universităţii, conform prevederilor de la Art. 189 (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.