Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Departament pentru pregătirea personalui didactic

ANUNŢ

Înscrierile la cursul postuniversitar, Nivel I au loc până în data de 12.10.2017 la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (cladirea Bibliotecii, etajul V, cam. 55).

Dosarul pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de Nivel I, curs postuniversitar, trebuie sa conţina următoarele documente:

  • copie după certificatul de naştere şi după cel de căsătorie (daca este cazul);
  • copie după cartea de identitate;
  • copie diplomă de licenţă certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;
  • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  • dosar plic, pe care se notează: numele şi prenumele, adresa de mail.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este parte componentă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având ca scop pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice prin învăţământ universitar şi postuniversitar. Activităţile DPPD urmăresc crearea unui mediu stimulativ pentru formare prin oferirea unor cursuri şi seminarii flexibile şi diverse ca informaţie.

DPPD promovează activităţi de cercetare pedagogică, bazate pe proiecte proprii sau în colaborare cu alţi parteneri instituţionali interni şi internaţionali.

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice. Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine pe două niveluri, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5745din 13.09.2012:

  • Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  • Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice şi absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Metodologia de organizare şi funcţionare a Programelor de Formare Psihopedagogică din Universitatea  de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

DPPD asigură următoarele programe de studii:

Programul de studii psihopedagogice în vederea obţinerii Nivelului I şi a Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, realizat prin:

  • învăţământ universitar pentru obţinerea Nivelului I de certificare;
  • cursuri postuniversitare pentru obţinerea Nivelului  I şi a Nivelului II de certificare.

Programe şi activităţi de formare continuă şi de evoluţie în profesia didactică, realizate prin cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Planul de învăţământ şi metodologia de organizare şi desfăşurare sunt stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

CONTACT

Secretariat: dr. ing. Camelia Alămorean
Tel: +040264596384
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.