Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Achiziţii publice

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învățământ

Descrierea si Tematica postului

1

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/2

Profesor

Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

Descrierea şi tematica postului 

2

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/1

Profesor

Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

Descrierea şi tematica postului  

3

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/4

Conferenţiar

Entomologie agricolă generală,Entomologie specială, Entomologie 1

 Descrierea şi tematica postului 

4

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/5

Conferenţiar

Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

Descrierea şi tematica postului  

5

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/1

Profesor

Maşini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

Descrierea şi tematica postului  

6

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/2

Conferenţiar

Pedologie, Pedologie 1,  Cartare agrochimică

Descrierea şi tematica postului  

7

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/2

Conferenţiar

Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

 Descrierea şi tematica postului 

8

Horticultură

Silvicultură

II/B/1

Conferenţiar

Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

 Descrierea şi tematica postului 

9

Horticultură

Silvicultură

II/B/14

Asistent

Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

Descrierea şi tematica postului  

10

Horticultură

Științe economice

III B/ 1

Profesor

Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor , Management agricol

 Descrierea şi tematica postului 

11

Horticultură

Științe economice

III B / 2

Conferenţiar

Sisteme de agricultură, Culturi de câmp,  Produse alimentare agricole, Plante medicinale si aromatice

Descrierea şi tematica postului  

12

Horticultură

Științe economice

III B/15

Asistent

Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

 Descrierea şi tematica postului 

13

Horticultură

Științe economice

III B/16

Asistent

Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed.fizica 2, Educație fizică 2, Educație fizică

Descrierea şi tematica postului  

14

Horticultură

Măsurători terestre și Științe Exacte

IV/B/1

Conferenţiar

Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

 Descrierea şi tematica postului 

15

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Conferențiar

Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor1

Descrierea şi tematica postului  

16

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II B/1

Profesor

Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinara şi protecţia mediului

Descrierea şi tematica postului  

17

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II B/2

Conferenţiar

Creşterea animalelor,  Producţii animaliere 2, Patologie animală

Descrierea şi tematica postului  

18

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/1

Profesor

Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

Descrierea şi tematica postului  

19

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/2

Conferenţiar

Anesteziologie şi reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

Descrierea şi tematica postului  

20

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/3

Conferenţiar

Toxicology 2, Toxicology 1, Toxicologie 1, Toxicologie 2

Descrierea şi tematica postului  

21

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/4

Conferenţiar

Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinara, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie si hematologie, Anatomie patologică 2

Descrierea şi tematica postului  

22

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/1

Profesor

Parasitology and parasitic diseases 1 ,Cresterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

 Descrierea şi tematica postului 

23

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/2

Profesor

Creșterea si patologia animalelor exotice si de vanat ,Medicină preventive, Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 3

 Descrierea şi tematica postului 

24

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/5

Conferenţiar

Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2, Medicină veterinară de urgență,   Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinara

Descrierea şi tematica postului  

25

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/1

Profesor

Gastronomie; Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2; Alimente funcţionale 2; Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2; Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2.

Descrierea şi tematica postului  

26

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/2

Profesor

Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2: Tehnologii generale - Tehnologia malţului şi a berii; Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate; Tehnologia produselor fermentative 1; Tehnologia produselor fermentative 2.

Descrierea şi tematica postului  

27

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/3

Conferențiar

Tehnologia laptelui 2; Tehnologia laptelui 1; Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1; Ambalaje şi design în industria alimentară;

 Descrierea şi tematica postului 

28

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/1

Conferențiar

Analiza senzorială a produselor alimentare; Prelucrarea statistică a datelor.

 Descrierea şi tematica postului 

29

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/2

Conferențiar

Coloizi în industria alimentară; Autentificarea produselor agro-alimentare; Techno-managerial principles in the agrifood chain

Descrierea şi tematica postului  

30

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/9

Asistent

Ecologie şi protecţia mediului; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2; Prelucrarea statistică a datelor; Ambalaje şi design în industria alimentară.

Descrierea şi tematica postului  

 

Lista documentelor din dosarul de concurs

Lista documentelor depuse la dosarul de concurs:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului, semnată de candidat;
c) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, semnată de candidat;
d) certificatul de cazier judiciar al candidatului;
e) diplomele de bacalaureat, licenţă, de master (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, însoţite de foile matricole/suplimentele la diplomă, sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. Actele de studii menționate vor fi prezentate în original şi în fotocopie la secretarul şef, pentru certificarea conformităţii cu originalul.
f) fotocopii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
g) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
h) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
j) fotocopie după coperta cărților depuse la dosar. De asemenea, cărţile vor fi depuse la dosar ca şi anexă, însoțite de avizul Consiliului Didactic sau al Consiliului Cercetării Dezvoltării-Inovării (unde este cazul – cărțile scrise după anul 2012 de către candidații care provin din USAMVCN);
k) documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin competiţie;
l) documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice;
m) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
n) fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
-Fise de verificare Profesori si Conferentiari
-Fise de verificare Asistenti si Sefi de lucrari
o) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

p) scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorului de departament/instituţiei în care candidatul a fost ori este angajat sau a fost înmatriculat ca student.
r) certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplică la toate funcțiile didactice și de cercetare și face referire la nivelul de competență de minim B2-1.
Pentru cadrele didactice care au în structura postului ore care se predau la specializările care se derulează în limbi străine, nivelul de competenţă minim acceptat este B2-2. Astfel, certificatul lingvistic de nivel minim B2-2, prezentat de candidat, trebuie să aibă recunoaștere internațională fiind eliberat de instituții abilitate, obligatoriu pentru limba în care se desfășoară programul de studii;
s) certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic în învăţământ, nivelul II (pentru posturile de asistent și șef de lucrări). Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă în diploma de licență/absolvire (Legea nr. 1/2011, Art. 238).
ş) copie după atestatul de abilitare (pentru posturile de profesor universitar);
t) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar află în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
u) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs;
x) trei adeverințe medicale eliberate de trei medici primari (în specialitățile neurologie, psihiatrie, ORL) prin care este atestată lipsa unor afecțiuni incompatibile cu cariera didactică, precum şi adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru angajare;
y) La dosarul de concurs se ataşează un CD/DVD cu întreg conţinutul acestuia, scanat, în vederea transmiterii către comisia de concurs. CD/DVD mai trebuie să cuprindă:
− Fişa de verificare (în format Excel, conform formularului de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU);
− Lista lucrărilor şi lucrările ISI şi BDI cerute de criteriile minime (în format word/pdf);
− Curriculum vitae al candidatului.
Fisa de calcul pentru Verificarea  indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii   pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 14-Ingineria resurselor vegetale si animale

Candidaturi Consiliu Departament-2018

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Nr. crt. Nume și prenume Curriculum Vitae
1. Muntean Lavinia -Elena Curriculum Vitae 

 Adresa


Facultatea de Stiinte si Tehnologia Alimentelor

Nr. crt. Nume și prenume Curriculum Vitae
 1. MURESAN Vlad Curriculum Vitae

 

Candidaturi depuse pentru prefect studentii 2018

 

Nr. crt. Nume și prenume Curriculum Vitae
 1. FESTEU Radu-Andreias Curriculum Vitae
 2. Grigore Madalin Florentin Curriculum Vitae