Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Lista categoriilor de informații publice, accesibile online pe site-ul universității

Informațiile publice accesibile online pe site-ul universității

Acte normative 

A. Categorii de informaţii la nivel de universitate

1.1. Carta universitară

LEN art. 128 

1.2. Planul strategic de dezvoltare instituțională

LEN art. 213 alin. (2) litera c)

1.3. Planul operațional al Universității pe anul în curs

LEN art. 213 alin. (2) litera c)

1.3.1. Proiectul de buget/ bugetul aprobat de Senat pe anul în curs 

 

2.1.  Raportul anual al rectorului

LEN art. 130 alin. (2)

2.1.1. Execuția bugetară pentru anul financiar anterior (este inclusă în raportul anual al rectorului)

 

2.1.2. Lista achizițiilor din ultimul an bugetar (este inclusă în raportul anual al rectorului)

 

2.1.3. Numărul studenților fizici înmatriculați în universitate și numărul absolvenților (este inclusă în raportul anual al rectorului)

 

3.1. Contractul de management încheiat între Rector și Senatul Universitar

LEN art. 211 alin. (3) 

3.2. (pentru intranet) Contractul colectiv de muncă

 

4.1. Hotărârile Senatului Universitar (cu anexele corespunzătoare) 

OM 3666/2012   

Art. 11 alin (1) litera j)

4.2. Hotărârile Consiliului de Administrație

 

4.3. Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

 

5.1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

OM 3666/2012   art. 2

5.1.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (este același cu codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților)

OM 3666/2012   art. 2

5.2. Procedura de obținere a creditelor ECTS

OM 3666/2012   

art.17 alin. (2).

5.3. Procedura prin care pot fi obținute credite pentru voluntariat

LEN art. 203 alin. (9), OM 3666/2012   

art.13 alin. (4)

5.4. Raportul asociațiilor studențești reprezentative privind respectarea prevederilor Statutului Studentului, înainte de începerea anului universitar

OM 3666/2012 , art. 5

5.4.1. Răspunsul universității la raportul menționat la punctul 5.4

OM 3666/2012, art. 5

5.5. „Ghidul Studentului” pentru studenții aflați în primul an de studii în acord cu prevederile legale"

OM 3666/2012   

art.11 alin. (1) litera g)

5.6. Reglementarea modului în care organizațiile studențești legal constituite pot să își exercite dreptul de acces în spațiile universitare și colaborează cu conducerea universității (dacă este parte a altui regulament se specifică acest lucru)

OM 3666/2012   

art. 4 alin.(2),  art. 14 litera d), LEN 128 alin (2) litera i), LEN  art. 202 alin (3) și (5)

6.1. Metodologia de admitere 

LEN 142 art. (3)

6.2. Specimene ale contractelor de studii 

OM 3666/2012   

art. 3 alin. (3)

6.3. Cuantumul taxelor percepute de universitate

OM 3666/2012   art. 15

6.4. (pentru intranet) Afișarea periodică a balanței venituri / cheltuieli pentru fiecare cămin

LEN art. 205 alin. (13) , (14)

7.1. Prezentarea activităţii departamentului/oficiului/serviciului specializat, de consiliere psihologică și în carieră pentru studenți, din cadrul universităţii

LEN art. 350-352

7.1.1. Specificarea potenţialului de resursă umană calificată al departamentului/oficiului/serviciului specializat de consiliere psihologică și în carieră pentru studenți

OMECTS 3666/2012, Art 11 alin (1) litera  l)

8.1. Codul de etică și deontologie profesională universitară

LEN art. 213 alin. (2) litera f)

8.2. Raportul anual al Comisiei de etică

LEN art. 306 alin. (3) litera b)

8.3. Modalitatea de a sesiza abuzuri și nereguli 

OM 3666/2012   art.14 lit. e)

9.1. Codul  sau regulamentul de asigurare a calității

LEN art. 213 alin. (2) lit. f)

9.2. Lista evaluărilor externe realizate de către agenții de asigurare a calității acreditate, cu link-uri la rapoartele de evaluare

Legea 87/2006, art. 14, art. 17

9.3. Procedura de evaluare a activităților didactice de către studenți

LEN art.  303 alin. (2)

9.4. Raportul anual al Comisiei de asigurare a calităţii

Legea 87/2006 art. 12 lit. b)

B. Categorii de informaţii la nivel de facultate

10.1. Regulamentul Facultății (sau documentul unde sunt incluse elementele de reglementare specifice facultății)

 

10.2. Hotărârile Consiliului Facultății şi Regulamentele adoptate de către Consiliu (cu anexele corespunzătoare)

OM 3666/2012   

Art. 11 alin (1) litera j)

10.3. Lista personalului didactic al facultăţii

 

10.3.1. (pentru intranet) Regulamentul şi criteriile de acordare a gradaţiilor de merit 

 

10.4. Lista programelor de studii oferite, cu competenţelor profesionale specifice şi cu link-uri către planurile de învățământ ale fiecăruia dintre acestea  

 

10.5. Cifra de şcolarizare la începutul anului universitar

 

10.6. Raportul anual al decanilor

LEN art. 213 alin. (9) 

10.7. Raport sintetic cu privire la rezultatele evaluării activităților didactice de către studenți

LEN art. 303 alin. (2)

OMECTS 3666/2012, Art 11 alin (2)