Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Alumni

Asociaţia Absolvenţilor U.S.A.M.V urmăreşte realizarea unor interese generale cât şi a unora nepatrimoniale de grup. Pot fi în atenţia Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V., persoane cu preocupări ştiinţifice, de certă probitate morală şi profesională, atât din rândul studenţlor, al cadrelor din învăţământul superior, din activitatea de cercetare, cât şi din producţie, fără nici o discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, opţiune, apartenenţă politică sau religioasă.

De sprijinul Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V., beneficiază cu precădere U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca. Asociaţa poate oferi sprijin şi altor instituţii de învăţământ, unor asociaţii sau fundaţii preocupate de perfecţionarea învăţământului şi a cerceăării ştiinţifice, cu condiţţa ca acestea să aibă un caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale.

De asemenea, Asociaţia Absolvenţilor U.S.A.M.V., îşi propune să sprijine moral şi material cadrele didactice pensionare ale U.S.A.M.V. din Cluj Napoca, care au o stare de sănătate sau o stare materială precare.

Activitaţi

 • Organizează manifestări cultural - ştiinţifice, reuniuni profesionale, conferinţe, expoziţii etc. Scopul acestei activităţi este dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la USAMV Cluj-Napoca, facilitarea relaţiilor dintre membrii ALUMNI şi consiliere în dezvoltarea carierei.
 • Orientare profesională şi stabilirea unor relaţii între Universitate, membri ALUMNI şi mediul economic, pentru îndeplinirea misiunii USAMV Cluj-Napoca de excelenţă în învăţământ şi cercetare. Găsirea, promovarea şi susţinerea elementelor teoretice şi organizatorice, a mijloacelor materiale şi financiare care contribuie la o cât mai bună desfăşurare a activităţii în domeniul agricol şi pregătirea profesională a studenţilor din Universitate.
 • Facilitarea comunicării dintre comunitatea ALUMNI, studenţi, profesori, cercetători. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi studenţilor trebuie să se facă în strânsă legătură cu evenimentele şi necesităţile din mediul economic real. ALUMNI urmăreşte atragerea de fonduri din producţie şi cercetare pentru susţinerea diferitelor programe academice, bursele studenţilor, dotarea laboratoarelor şi a bibliotecilor etc.
 • Popularizarea activităţilor academice din Universitate în ţară şi străinătate. Promovarea în ţară şi străinătate a performanţelor profesionale şi a evenimentelor legate de activitatea pe care o desfăţoară USAMV Cluj-Napoca şi foşti studenţi ai Universităţii. Realizarea unei baze de date electronice cu absolvenţii USAMV Cluj-Napoca, adresele de contact ale membrilor ALUMNI, publicarea şi distribuirea de material publicistic de specialitate editat de Universitate, pe toate domeniile profesionale.
 • Sprijin financiar direct prin donaţii şi sponsorizări, precum şi alte resurse, pentru Universitate şi susţinerea unor burse de specializare pentru studenţi şi profesori.
 • Organizarea unor cursuri postuniversitare pentru specializare şi învăţare continuă.
 • Editarea unui buletin informativ electronic, pagina web şi a unor materiale de publicitate în sprijinul cunoaşterii activităţii şi profilului ALUMNI şi a performanţelor sale profesionale.

Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborareîîntre U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni;
 • promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social;
 • cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a U.S.A.M.V.
 • sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învaţămant şi cercetare din universitate;
 • dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
 • menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
 • monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;
 • transmiterea de propuneri către Rectoratul U.S.A.M.V. şi către Decanatele facultăţilor în vederea reactualizării permanente a cunoştinţelor predate în universitate şi adaptarea lor la cerinţele vieţi profesionale;
 • întâlniri periodice ale membrilor săi în sediile universităţii;
 • acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara organizaţiei;
 • editarea de materiale informative şi documentare.

Statul Asociaţiei Absolvenţilor

Contact

Laura Paulette
Tel:0264-596.384, int. 135
Fax:0264-593.792
Mobil: 0744152996
E-mail: alumni@usamvcluj.ro

Facultatea de Agricultură

Leon Muntean
Tel:0264-596.384, int. 276
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0744692464
E-mail: lmuntean@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Horticultură

Babeş Anca Cristina
Tel:0264-596.384, int. 279
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0744857710
E-mail: ancababes@usamvcluj.ro

 

 

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Dărăban Stelian
Tel:0264-596.384, int. 322
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0740355097
E-mail: 

Facultatea de Medicină Veterinară

Cernea Mihai
Tel:0264-596.384, int. 186
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0722393550
E-mail: mcernea@usamvcluj.ro

 

 

 

Facultatea de Științși Tehnologia Alimentelor

Dan Vodnar
Tel: 0264-596.384, int. 213
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0747341881
E-mail: alumni.fsta@usamvcluj.ro