Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Direcţia Resurse Umane

Direcţia resurse umane deserveşte întreg personalul universităţii prin cele două compartimente:

Compartiment personal

 • realizează evidenţa şi gestionarea personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele de modernizare a sistemului de date prin:
  • elaborarea şi utilizarea unor instrumente şi tehnici adecvate (fişe individuale, fişe de bază, statistici, fişa postului, etc.);
  • verificarea respectării legislaţiei în domeniu, a aplicării deciziilor în gestionarea resurselor de personal şi a salarizării;
  • evaluarea periodică, împreună cu conducerea universităţii, decanii şi directorii de departamente, a gradului de adecvarea personalului existent la nevoile didactice, ştiinţifice şi de servicii ale universităţii;
  • planifică necesarul de resurse umane, corelând prognozele în domeniu cu studiile Centrului de Dezvoltare Universitară;
  • nivelului de dezvoltare preconizat de fiecare facultate (extinderea sau restrângerea de specializări);
  • nevoilor de personal şi nevoilor de formare;
 • recrutează resursele umane prin:
  • identificarea de candidaţi calificaţi pentru ocuparea diferitelor categorii de posturi;
  • asigurarea concordanţi dintre aptitudinile şi competenţele profesionale şi cerinţele postului;

Compartiment salarizare

 • realizează elaborarea politicilor salariale, prin punerea în valoare a criteriilor de performanţă profesională;
 • stabileăte salariile individuale pe baza legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor conducerii universităţii;
 • calculează cuantumul veniturilor salariale;
 • gestionează datele privind gradaţiile de merit, îndemnizaţiile de conducere, premiile etc.;
 • calculează lunar cheltuielile de personal;
 • elaborează recomandări şi verifică legalitatea întocmirii statelor de funcţţi;
 • administrează renumeraţiile personalului universităţii prin politica de carduri;

Ec. Mureşan Dana
Șef birou resurse umane

tel.: 0264596384 int 236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Compartiment personal

Ec. Lupşa Claudia
tel.: 0264596384 int 237
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Ec. Potra Monica
tel.: 0264596384 int 237
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Compartiment salarizare

Ec. Șeuşan Anca Nicoleta
tel.: 0264596384 int 236
 e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Ec. Criveanu Cristina
tel.: 0264596384 int 236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Aministrator patrimoniu Drob Emil
Tel: 0264596384 int.236
e-mail: resurseumane@usamvcluj.ro

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Post didactic auxiliar și tesa contractual 
pe perioadă determinată
 Post didactic auxiliar și tesa contractual 
pe perioadă nedeterminată