Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Secretariat

Secretar şef universitate
Teodora Puşcaş 

 

Tel: + 40 264 596384, int. 375 
E-mail: tpuscas@usamvcluj.ro

tedy

 

Atribuţii: Coordonează activitatea secretariatelor facultăţilor, secretariatului rectorat, secretariat prorectorat, secretariat Senat, arhiva şi registratură urmărind aplicarea corectă a legislaţiei specifice privind: admiterea, înmatricularea studenţilor, probleme de învăţământ, probleme studenţeşti, acte de studii, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, arhivarea documentelor, curierat şi registratură

Secretar Senat
Anca Monica Florea

 

Tel: + 40 264 596384, int. 376
E-mail: senat@usamvcluj.ro

 

Atribuţii: convocarea membrilor Senatului la şedinţe, distribuirea materialelor de şedinţă; participarea la şedinţele Senatului, întocmirea proceselor verbale; redactarea hotărârilor de Senat şi comunicarea acestora pentru publicare pe site-ul universităţii.

Secretar Rectorat
Raluca Ioana Stanca

 

Tel: + 40 264 596384, int. 119
E-mail: rector@usamvcluj.ro

 

 

Atribuţii: participă la şedinţele Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Director al SDE întocmind procesele verbale de şedinţă; redactarea hotărârilor luate de către cele două organe de conducere şi comunicarea către cei interesaţi; convocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Director al SDE pentru şedinţe; întocmirea unor materiale cu caracter documentar, statistic, etc., legate de activitatea celor două organe de conducere.

Secretar Prorectorat
Dr. Sorina Dârjan 

 

Tel: + 40 264 596384, int. 159 
E-mail: prorectorat@usamvcluj.ro

sorina

 

 

Atribuţii: redactarea unor materiale sau lucrări elaborate de către prorectori şi difuzarea acestora celor interesaţi; anunţarea persoanelor convocate de către prorectori la şedinţele de lucru; întocmirea proceselor verbale de şedinţă; întocmirea şi centralizarea datelor statistice; preluarea şi prezentarea spre rezolvare a corespondenţei prorectorilor; executarea de fotografii cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale.

Secretar Prorectorat(cu atribuții de secretariat Senat pe perioada determinata)
Anca Monica Florea

 

Tel: + 40 264 596384, int. 376 
E-mail: anca.florea@usamvcluj.ro

Secretar acte studii
Raluca Ioana Stanca

 

Tel: + 40 264 596384, int. 199
E-mail: actestudii@usamvcluj.ro

 

 

Atribuţii: gestionează, întocmeşte şi eliberează actele de studii ale absolvenţilor studiilor de licenţă, master, doctorat, departament pedagogic, cursuri postuniversitare; întocmeşte şi eliberează carnetele de conducere a tractorului; verifică concordanţa datelor înscrise pe diplomă cu cele primite de la secretariatele facultăţilor; completează registrul de evidenţă a diplomelor trecând pe diplomă numărul de ordine, data eliberării; ţine evidenţa şi eliberează foi matricole; întocmeşte şi eliberează duplicare după actele de studii; întocmeşte şi eliberează certificate de studii pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor.

Secretar Doctorat
Rodica Oana

 

Tel: + 40 264 596384, int. 403
E-mail: rodica.oana@usamvcluj.ro

rodi

Secretar Doctorat
Andrada Alina Ielciu

 

Tel: + 40 264 596384, int. 403
E-mail: doctorat@usamvcluj.ro

 

Secretar ID/FR
Florina Vaida

 

Tel: + 40 264 596384, int. 283
E-mail:secretariatidfr@usamvcluj.ro

florina

Facultatea de Agricultură
Aurica Cătinaş

 

Tel: + 40 264 596384, int. 187
E-mail: secretariat.agricultura@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Agricultură
Camelia Racz

 

Tel: + 40 264 596384, int. 187
E-mail: secretariat.agricultura@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Horticultură
Felicia Jugastru

 

Tel: + 40 756 013439, int.117
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

 
Facultatea de Horticultură
Leontina Ileana Mărcășan

 

Tel: + 40 756 013439, int.117
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură
Natalia Lazăr

 

Tel: + 40 756 013439
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

 natalia

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Laura Gabriela Irimieş

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Medicină Veterinară
Camelia Diana Pop

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Medicină Veterinară
Lucia Mureşan

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Medicină Veterinară
Alexandra-Antonia Cucu

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Almentelor
Livia Maria Ţicrea

 

Tel: + 40 264 596384, int. 291
E-mail: decanat.sta@usamvcluj.ro

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Almentelor
Carmen Claudia Pop

 

Tel: + 40 264 596384, int. 291
E-mail: decanat.sta@usamvcluj.ro