Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Regulament de funcționare

 Regulament de organizare şi funcţionare al Senatului USAMVCN

 

CAPITOLUL 1 – Funcţiile Senatului

Art.1.1. Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de conducere al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMVCN). Senatul universitar are funcţie de decizie, deliberare,  coordonare şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei universitare şi cu propriile hotărâri.

Art.1.2. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.

Art.1.3. Toate structurile şi funcţiile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului universitar şi au obligaţia să se prezinte şi să răspundă interpelărilor senatorilor, Comisiilor de specialitate sau preşedintelui senatului. USAMVCN este o instituţie publică a statului român şi se supune legilor şi reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.1.4.

 1. Senatul universitar beneficiază de spaţii, logistică şi personal administrativ, corespunzător îndeplinirii sarcinilor sale.
 2. Resursele financiare necesare funcţionării Senatului sunt prevăzute în bugetul Universităţii.

CAPITOLUL 2 – Structura Senatului

Art.2.1.

 1. Membrii Senatului universitar sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari pe facultăţi, respectiv al tuturor studenţilor, conform prevederilor legale (Legea 1/2011 Art.208).
 2. Persoanele care ocupă una dintre funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament pot fi membre în senatul universităţii, cu condiţia să fie alese în această calitate (Ordin de aprobare a metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior nr. 3751/29.04/2015, Art. 16 alin. 2).

Art.2.2.

 1. Senatul universitar este format din 35 membrii şi asigură reprezentarea de minimum 10% a cadrelor didactice şi a cercetătorilor titulari, cu respectarea Art.90 din Carta universitară.
 2. Senatul USAMVCN are în componenţă 26 de reprezentanţi ai cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, angajaţi pe perioadă nedeterminată şi 9 reprezentanţi ai studenţilor, cu asigurarea procentului de minimum 25% a  studenţilor în Senat.
 3. Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenţi, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară.  

Art.2.3. Facultatea este reprezentată în Senatul universitar, pe cote-părţi, după cum urmează:

 1. pentru fiecare facultate se va calcula cota parte de reprezentare a cadrelor didactice şi de cercetare în Senat în funcţie de procentul, cu două zecimale, de cadre didactice şi de cercetare titulare proprii din totalul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din universitate. Pentru a stabili numărul de persoane eligibile pentru Senat se vor aplica rotunjiri (plus-minus  0,49% ).
 2. pentru fiecare facultate se va calcula cota parte de reprezentare a studenţilor în Senat, în funcţie de procentul, cu două zecimale, a studenţilor facultăţii de la toate ciclurile şi formele de învăţământ din totalul studenţilor din universitate. Se are în vedere ca studenţii să fie reprezentaţi în Senat, pe cât posibil, pentru toate ciclurile de învăţământ. Studenţii pot fi membri în Senat până la finalizarea programului de studii pe care îl urmează. Reprezentativitatea va fi stabilită în funcţie de numărul de studenţi pe cilcluri  de studii şi facultăţi.

Art.2.4.

 1. Senatul universitar îşi alege, la prima reuniune, prin vot secret şi direct, un preşedinte care conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu terţii.
 2. Şedinţa  de  constituire  a  Senatului  nou  ales  este condusă de cel mai în vârstă senator, în calitate de Preşedinte de Şedinţă, asistat de cel mai tânăr senator cadru didactic sau cercetător şi de cel mai tânăr student senator, în calitate de secretari.
 3. După constituirea legală a Senatului, sub conducerea Preşedintelui de Şedinţă, este ales Preşedintele Senatului, conform prevederilor regulamentului de alegeri în vigoare.       

Art.2.5.

 1. Preşedintele este ales pe  durata  mandatului Senatului, prin vot secret, direct, egal şi liber exprimat.
 2. Este declarat ales Preşedinte al Senatului, candidatul care a întrunit votul majorităţii simple a senatorilor prezenţi.
 3. Dacă nici un candidat nu a întrunit, după primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor, se organizează un  nou  tur  de  scrutin,  cu  participarea  primilor doi clasaţi.  Dacă  după  al  doilea  tur  de  scrutin,  niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă, se reiau alegerile,  pe  baza  a  noi  propuneri  făcute  de  către senatori, în cadrul aceleiaşi şedinţe.
 4. Odată cu  alegerea  Preşedintelui  Senatului, activitatea Preşedintelui de Şedinţă încetează de drept.

Art. 2.6. Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în plen, în cadrul biroului permanent şi pe comisii permanente de specialitate şi este convocat şi condus de  preşedinte. Senatul universitar poate fi convocat şi de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii senatului universitar. (Legea 1 /2011, art 213, al.5)

Art.2.7.

 1. Biroul Permanent este format din Președintele Senatului, vicepreședintele şi preşedinţii comisiilor permanente.
 2. Biroul Permanent are următoarele atribuții: a) asigură conducerea operativă a Senatului între şedinţele ordinare a Senatului; b) asigură aducerea la cunoștința membrilor senatului a ordinii de zi a şedinţelor; c) asigură desfășurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului; d) rezolvă orice sesizare privind situațiile de incompatibilitate sau vacantare a unui loc din Senat; e) coordonează Secretariatul Senatului; f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul regulament sau delegate de plen.
 3. În exercitarea atribuțiilor Biroul Permanent adoptă deciziile prin consens.
 4.  Comisiile permanente ale Senatului sunt desemnate pe specialităţi:

I.Comisia de învăţământ, resurse umane şi asigurarea calităţii;  
II.  Comisia de cercetare, inovare şi transfer tehnologic;
III. Comisia administrativă, de patrimoniu şi management financiar;
IV. Comisia socială şi cu probleme studenţeşti;
V.  Comisia  de relaţii internaţionale şi strategie instituţională;
VI. Comisia pentru Cartă, regulamente, etică şi incompatibilităţi.
Senatul poate hotărî înfiinţarea şi a altor comisii permanente de specialitate.

 1. Preşedintele senatului stabileşte componenţa nominală a comisiilor permanente  precum şi preşedinţii acestora. Fiecare senator, cu excepţia preşedintelui senatului, face parte obligatoriu din cel puţin o comisie permanentă.

Art.2.8.

 1. În structurile Senatului există responsabilităţi care presupun o activitate permanentă (Biroul Senatului) si responsabilităţi care presupun activităţi periodice (comisiile de lucru). În conformitate cu Legea 1/2001, art. 287 alin. 21.  şi Codul Muncii, acestea sunt activităţi ce presupun remuneraţie conformă sau reducerea normei de bază până la 30%, cu aprobarea senatului.
 2. Preşedinţii comisiilor convoacă şi prezidează lucrările acestora.
 3. În situaţii excepţionale, comisiile pot fi convocate şi de Preşedintele sau Vicepreşedintele Senatului În acest caz, Preşedintele Senatului sau Vicepreşedintele va conduce lucrările acestora.
 4. Preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente pot fi schimbaţi din funcţie pentru neîndeplinirea sarcinilor sau îndeplinirea lor defectuoasă, prin dispoziţia preşedintelui Senatului sau la solicitarea a cel puţin jumătate din membrii comisiei, cu aprobarea senatului.
 5. Preşedintele şi Vicepreşedintele Senatului pot participa la lucrările oricărei comisii a senatului.

Art.2.9.

 1. Funcţionarea, competenţele, atribuţiile şi sarcinile comisiilor permanente sunt stabilite prin proceduri proprii, aprobate de Senat.
 2. Comisiile permanente sunt exclusiv organe de lucru specializate ale Senatului.
 3. Şedinţele comisiilor sunt statutare în prezenţa majorităţii simple a membrilor.

Art.2.10. Senatul poate constitui şi comisii speciale, cu caracter temporar, pentru soluţionarea unor probleme deosebite. Comisiile se constituie şi la solicitarea preşedintelui senatului, a rectorului sau sau a unei treimi din membrii Senatului, cu precizarea numărului de membrii solicitaţi în comisie şi a perioadei de funcţionare a comisiei speciale.

Art.2.11. Senatul dispune de un Secretariat permanent.

CAPITOLUL 3 – Atribuţiile Senatului

Art.3.1.  Atribuţiile Senatului universitar sunt în acord cu prevederile legale, Carta universitară şi regulamentele anexate Cartei USAMVCN.

Art.3.2  Atribuţii generale cf. Legii1/2011:

 1. garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 2. elaborează, adoptă, revizuiește sau abrogă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară, codurile si regulamentele ce constituie anexe la aceasta;
 3. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea rectorului;
 4. aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
 5. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 6. elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calitaţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
 7. adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
 8. aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii;
 9. încheie contractul de management cu rectorul;
 10. controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii specializate;
 11. validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie;
 12. aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
 13. aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
 14. îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei universitare şi altor reglementări în vigoare.

Atribuţii specifice:

Art.3.3. Senatul deliberează şi decide structura, organizarea şi funcţionarea universităţii, după cum urmează:

 1. aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi unităţilor aflate în structura sa;
 2. elaborează şi aprobă structura şi regulamentele de funcţionare a Senatului;
 3. aprobă organigrama şi atribuţiile fiecărei structuri executive şi administrative din universitate;
 4. aprobă structura universităţii (facultăţi, departamente, Şcoli doctorale, institute, centre, laboratoare, servicii tehnico-administrative, staţiuni, clinici, centre de practică, etc.);
 5. aprobă înfiinţarea/reorganizarea oricărei structuri din cadrul universităţii sau desfiinţarea departamentelor, a institutelor neperformante sau a altor structuri organizatorice, fără a prejudicia activitatea studenţilor;
 6. aprobă înfiinţarea de către universitate, singură sau prin asociere, de extensii universitare, de centre de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, de societăţi comerciale, fundaţii, consorţii sau asociaţii, stabileşte condiţiile şi monitorizează derularea acestora;
 7. aprobă condiţiileimplicarea universităţii sau a structurilor universităţii în parteneriate şi colaborări în domeniul educaţional, financiar şi patrimonial cu terţi din ţară şi străinătate, verifică şi monitorizează  derularea acestora.
 8. încheie contractul de management cu rectorul prin preşedintele senatului;

Art.3.4. Senatul deliberează şi decide privind politica de personal a universităţii după cum urmează:

 1. aprobă structura de personal didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic;
 2. aprobă metodologia de elaborare a statelor de funcţii şi aprobă statele de funcţii elaborate de departamentele şi şcolile doctorale şi avizate de consiliile facultăţii şi consiliul IOSUD;
 3. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, numărul total de posturi de personal didactic, de cercetare didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de bugetul facultăţii, al programului de studii, al departamentului, direcţiei sau al Şcolii doctorale, după caz;
 4. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, scoaterea la concurs de posturi pentru personalul didactic, de cercetare, auxiliar şi nedidactic, în funcţie de bugetul facultăţilor, al departamentulor, al Şcolii doctorale sau a serviciului, după caz;
 5. stabileşte norma didactică pentru fiecare funcţie didactică şi de cercetare, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, a legislaţiei şi convenţiilor în vigoare, fără a depăşi limita maximă de 16 ore; senatul poate aproba reducerea normei didactice, cu cel mult 30%, pentru personalul care exercită o funcţie de conducere la nivelul universităţii sau o funcţie de îndrumare şi control în cadrul MECTS;
 6. hotărăşte, la propunerea Consiliului de administraţie, modul de salarizare a personalului din universitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu consultarea reprezentanţilor sindicatului legal constituit;
 7. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, gradaţiile de merit în condiţiile Legii 1/2011, art. 311;
 8. aprobă invitarea de cadre didactice universitare asociate în cadrul universităţii, pe o durată determinată şi în funcţie de bugetul existent, a unor cadre didactice universitare sau a unor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate; în cazul unor specialişti fără grad didactic universitar, prin evaluare, se atribuie pe perioada vizitei gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale (visiting professor);
 9. aprobă efectuarea de către personalul titular al universităţii de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare din ţară şi străinătate;
 10. aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, condiţiile continuării activităţii şi continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în calitate de cadru didactic asociat sau cercetător, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală;
 11. conferă titlul onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de cercetare, a titlului de Doctor Honoris Causa,  Profesor Honorisprecum şi a calităţii de membru al comunităţii universitare în favoarea unor persoane care nu sunt angajate sau nu sunt studenţi ai universităţii;
 12. aprobă regulamentul şi metodologia de concurs, aprobă comisiile de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare; directorii departamentelor, decanii şi rectorul răspund în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.În condiţiile constatării unor nereguli, Senatul universitar poate aplica sancţiuni specificate în metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului;
 13. aprobă, la propunerea CSUD, atribuţiile doctoranzilor numiţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, angajati pe perioadă determinată;
 14. aprobă metodologia universităţii de evaluare periodică a resursei umane.

Art.3.5. Senatul deliberează şi decide privind procesul de învăţământ şi programele de studii, după cum urmează:

 1. aprobă înfiinţarea şifacultăţilor, departamentelor, serviciilor  precum si al programelor de studii.
 2. aprobă propunerile de înfiinţare de şcoli doctorale;
 3. aprobă formaţiile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de calitate, în concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi aprobate de Ministerul Educaţiei,  Nationale si Cercetării Stiintifice;
 4. aprobă regulamentele şi metodologiile de admitere a studenţilor în universitate;
 5. aprobă Regulamentul de activitate profesională a studenţilor, metodologia de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate, numărul minim de credite necesar promovării anului universitar, statutul de student cu taxă, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare la cele trei cicluri universitare;
 6. aprobă structura anului universitar;
 7. aprobă Regulamentul şi metodologia de finalizare a studiilor universitare;
 8. aprobă Regulamentul de acordare a burselor şi de cazare a studenţilor;
 9. aprobă Regulamentul de taxe şi servicii aplicate studenţilor ;
 10. aprobă conţinutul certificatelor şi diplomelor de studii, conform legislaţiei în domeniu.

Art.3.6. Senatul deliberează şi decide privind programele de formare continuă, după cum urmează:

 1. aprobă programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională inclusiv programele postdoctorale, de rezidenţiat şi internariat;
 2. aprobă programele de formare pe tot parcursul vieţii;
 3. aprobă costurile programelor de formare continuă.

Art.3.7. Senatul deliberează şi decide privind strategiile patrimoniale, financiare şi de dezvoltare ale universităţii, după cum urmează:

 1. aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea rectorului;
 2. aprobă strategia de cercetare-dezvoltare şi inovare a universităţii şi planul anual de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare, elaborate de consiliul ştiinţific, care asigură şi implementarea acestora;
 3. aprobă Contractul de management al Rectorului cu Senatul;
 4. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 5. aprobă înfiinţarea şi condiţiile înfiinţării de către universitate de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii în mod individual sau prin asociere, în condiţiile legii;
 6. aprobă acordarea şi condiţiile acordării prin contract, sau oricare altă modalitate legală, a dreptului de administrare şi/sau folosinţă asupra bunurilor patrimoniale de orice natură ale universităţii oricărui terţ, indiferent de forma de organizare, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 7. aprobă constituirea şi condiţiile constituirii de consorţii, parteneriate, inclusiv cu unităţi de cercetare-dezvoltare, conform legii.
 8. aprobă anual, la propunerea rectorului, lista de investiţii pe orice tip de obiectiv;
 9. aprobă raportul anual referitor la modul de utilizare a regiei pentru granturile de cercetare.

Art.3.8. Senatul, Comisia pentru cartă, regulamente, etică şi incompatibilităţi sunt  garantul calităţii procesului de învăţământ şi a respectării normelor de etică  universitară.   In acest scop:

 1. elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
 2. aprobă, la propunerea Rectorului sau a Comisiei de etică  universitară, retragerea unui certificat sau a unei diplome de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
 3. aprobă, la propunerea Rectorului sau Comisiei de etică universitară exmatricularea studentului la care s-a demonstrat că a fraudat sau a avut tentativa de fraudare a examenului;
 4. aprobă sancţiunile propuse de Comisia de etică  universitară privitoare la membrii comunităţii universitare;
 5. aprobă raportul anual al Comisiei de etică  universitară; raportul trebuie vizat în prealabil de Rector fiind inclus după aprobarea senatului în Raportul Rectorului privind starea universităţii;
 6. analizează şi hotărăşte, prin comisiile speciale proprii, asupra situaţiilor privind incompatibilitatea unor funcţii sau activităţi din universitate, a unor acţiuni, comportamente sau imagini publice incompatibile cu calitatea de membru al comunităţii universitare sau cu o funcţie de conducere în USAMVCN.

Art.3.9. Senatul este garantul respectării legislaţiei în domeniul alegerilor/concursurilor structurilor şi funcţiilor de conducere şi în acest scop:

 1. aprobă metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului;
 2. aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere prin vot universal, direct şi secret şi desemnează biroul electoral al universităţii şi birourile secţiilor de votare;
 3. elaborează metodologia specifică de selectare a decanilor prin concurs public conform legislatiei in vigoare;
 4. verifică respectarea procedurilor de alegeri/concurs al structurilor şi funcţiilor de conducere şi validează rezultatele alegerilor/concursurilor la toate nivelurile.

Art.3.10. Senatul are funcţie de monitorizare, evaluare şi control a activităţii structurilor şi funcţiilor de conducere executivă din universitate. În acest scop:

 1. controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie prin comisiile de specialitate.de  monitorizare  şi  de  control sunt prezentate periodic şi discutate în Senat, stând la baza rezoluţiilor Senatului.
 2. validează Raportul anual privind starea universităţii prezentate de Rector în baza referatelor realizate de comisiile de specialitate;
 3. monitorizeaza şi verifică direct sau prin comisiile permanente modul de derulare a contractelor de orice tip în care universitatea este parte şi ia măsuri privind respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.3.11. Senatul analizează şi decide, la propunerea consiliului de administraţie sau din proprie iniţiativă, acordarea de stimulente, premieri sau sancţiuni:

 1. stabileşte acordarea de stimulente şi premieri salariaţilor universităţii, în condiţiile legii şi a resurselor existente, în funcţie de performanţele realizate şi serviciile aduse comunităţii universitare;
 2. aprobă sancţionarea celor responsabili pentru nereguli în desfăşurarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice, de cercetare sau administrative; în procesul de admitere, examinare sau finalizare a studiilor studenţilor la toate nivelele de studii. În funcţie de gravitatea faptelor comise, senatul poate delibera şi decide demiterea oricărei persoane din universitate responsabile pentru abaterile menţionate anterior;
 3. pentru sancţiunile propuse, Senatul va analiza rapoartele primite de la Comisiile speciale ale senatului, cele ale Consiliului de administraţie. Procedura de sancţionare respectă obligatoriu prevederile Codului muncii şi a legislaţiei subsecvente în domeniu.
 4. aprobă constituirea unor comisii speciale de audiere şi analiză pentru investigarea unor abateri disciplinare săvârşite de personalul didactic, nedidactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ; ia măsurile necesare sancţionării faptelor constatate;
 5. senatul poate revoca din funcţie şi din structurile de conducere orice persoană în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei nationale nr. 1/2011 şi Carta universitară.
 6. în situaţia revocării rectorului de către MENCS sau a demiterii de către senat, desemnează un prorector care reprezintă universitatea până la confirmarea noului rector, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.3.12. Senatul universitar are următoarele obligaţii:

 1. elaborează şi adoptă Carta universitară, anexele şi regulamentele universităţii, după dezbatere în comunitatea universitară, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu necesităţile universităţii;
 2. asumarea responsabilităţii privind prerogativele atribuite de legislaţie, de Carta universitară, de contractul instituţional cu MENCS şi de contractul de management încheiat cu Rectorul;
 3. analizeaza obiectiv şi în timp util documentele înaintate spre deliberare şi aprobare de conducerea executivă sau alţi petenţi; se consideră de regulă că documentele adresate Senatului vor fi soluţionate până la următoarea şedinţă plenară, în condiţiile prevederilor prezentului regulament;
 4. răspunde în faţa comisiei de analiză numite de MENCS pentru investigarea abaterilor disciplinare ale personalului de conducere al instituţiilor de învăţământ universitar şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile proprii;
 5. reprezinta universitatea la consultările solicitate de Guvernul României în vederea înfiinţării şi finanţării unor programe de studii sau facultăţi cu  programe de studii care răspund unor cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional;
 6. analizeaza şi soluţioneaza situaţiile de incompatibilitate descrise de Legea 1/2011 precum şi cele prevăzute în HG 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;

Art. 3.13. Preşedintele Senatului universitar este reprezentantul senatului în raport cu rectorul, în relaţiile cu celelalte funcţii şi structuri de conducere din universitate, în relaţiile cu alte senate universitare din ţară şi străinătate, cu autorităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale, în virtutea prerogativelor legale.

 Preşedintele Senatului universitar are următoarele competenţe şi atribuţii:

 • convoacă  Senatul în şedinţe ordinare şi extraordinare şi propune ordinea de zi a şedinţelor Senatului;
 • conduce şedinţele  Senatului şi asigură respectarea ordinii de zi;
 • acordă luările de cuvânt, moderează dezbaterile, sintetizează problemele supuse dezbaterii şi supune votului adoptarea hotărârilor, după caz;
 • coordonează întreaga activitate a senatului;
 • negociază şi încheie, în numele Senatului, contractul de management cu Rectorul universităţii; în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor sale are acces la orice fel de informaţie;
 • transmite hotărârile Senatului  către conducerea executivă şi urmăreşte modul  de  îndeplinire  a  acestora,  informând corespunzător Senatul;
 • conferă  titlurile  onorifice  acordate  de   Senat, conform Cartei universităţii şi regulamentelor interne.
 • asigură cadrul democratic al dezbaterilor în Senat,  moderarea discuţiilor, precum şi libertatea de exprimare în dezbateri.
 • semnează documentele elaborate şi/sau aprobate de senatul universitar şi hotărârile senatului;
 • exprimă poziţia Senatului în mass-media.
 • îndeplineşte orice alte  activităţi care îi  revin, în calitate de reprezentant al Senatului. 

Art.3.14. În   exercitarea   atribuţiilor   sale,  Preşedintele Senatului se va manifesta apolitic, echidistant şi echilibrat, va promova deontologia şi etica academică, precum şi interesele universităţii, pe tot parcursul exercitării mandatului.

Art.3.15.

 1. Mandatul de preşedinte  al Senatului încetează de drept la finalul mandatului, împlinirea vârstei legale de pensionare, la cerere sau în urma revocării.
 2. Preşedintele Senatului poate fi revocat de către Senat în cazul încălcării grave sau repetate a atribuţiilor sale.
 3. Procedura revocării poate fi iniţiată  de cel puţin jumătate din numărul senatorilor, cu prezentarea în scris a motivării iniţiativei şi cu avizul comisiei de specialitate a Senatului.
 4. Revocarea Preşedintelui se hotărăşte de Senat, cu majoritatea calificată a senatorilor prezenţi în condiţiile prezenţei a cel puţin 2/3 din senatori.
 5. Vacantarea funcţiei de Preşedinte al Senatului conduce la desfăşurarea de alegeri, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la vacantare.
 6. Pe perioada  vacantării  funcţiei  de  preşedinte  al Senatului, atribuţiile corespunzătoare vor fi preluate de către Vicepreşedinte.

Art.3. 16.

 1. Vicepreşedintele este ales pe durata mandatului Senatului.
 2. Preşedintele şi Vicepreşedintele nu pot fi membrii  ai aceleiaşi facultăţi.
 3. Desemnarea Vicepreşedintelui  Senatului se face prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, la propunerea Preşedintelui Senatului.

Art.3.17.  

 1. Vicepreşedintele Senatului are  următoarele atribuţii:
 1. asistă  preşedintele la conducerea şedinţelor Senatului;
 2. înlocuieşte preşedintele prin delegare sau ori de câte ori acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile;
 3. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de senat sau de către preşedinte.
 1. Revocarea din funcţie a vicepreşedintelui poate fi solicitată de către preşedintele Senatului, în baza motivării întemeiate. Revocarea va fi decisă cu votul deschis al majorităţii simple a senatorilor prezenţi la şedinţa în care se prezintă propunerea de revocare.

Art.3.18. Comisiile permanente ale Senatului sunt conduse de un preşedinte desemnat şi au următoarele atribuţii:

 1. programul de lucru şi audienţă;
 2. analizează şi/sau elaborează propuneri de regulamente pe domeniul lor de competenţă;
 3. elaborează rapoarte de monitorizare şi control pe care le prezintă Senatului;
 4. întocmesc rapoarte şi dau avize asupra documentelor ce urmează a fi aprobate;
 5. propun Senatului subiecte de interes major ce urmează a fi analizate;
 6. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Senat.

Art. 3.19.

 1. În desfăşurarea activităţii lor, comisiile permanente au dreptul de a solicita, prin intermediul preşedintelui senatului, conducerii executive şi/sau administrative a universităţii informaţii şi documente relevante şi beneficiază de sprijin logistic.
 2. Preşedinţii comisiilor pot invita la şedinţele acestora reprezentanţi ai structurilor executive şi/sau administrative sau pe oricine consideră necesar din comunitatea academică.

Art.3.20.

 1. În activitatea lor, comisiile permanente întocmesc rapoarte şi dau avize, care sunt supuse dezbaterii şi aprobării Senatului.
 2. Avizele şi rapoartele comisiilor permanente trebuie să întrunească acordul majorităţii simple a membrilor.
 3. Avizele şi rapoartele comisiilor permanente se semnează de către preşedinţii şi secretarii acestora, iar apoi sunt înaintate Biroului Senatului.
 4. Avizele şi rapoartele comisiilor sunt prezentate în plenul  Senatului  de  către  preşedinţii acestora  sau  de către un raportor desemnat în cadrul comisiei.
 5. Rapoartele comisiilor constituie  baza  hotărârilor Senatului.

Art.3.21.

 1. Comisiile speciale sunt instituite în situaţii deosebite,  au  caracter  temporar  şi  sunt  aprobate  de plenul Senatului.
 2. Comisiile  speciale  se  constituie  la  iniţiativa  şi solicitarea preşedintelui Senatului, a rectorului sau a cel puţin o treime din membrii senatului.
 3. Atribuţiile, modul de lucru şi durata de funcţionare a oricărei comisii speciale sunt stabilite de senat.

Art.3.22. Senatul USAMVCN poate coopta, pentru merite deosebite aduse comunităţii universitare, senatori de onoare cu rol consultativ şi de reprezentare. Senatorii de onoare pot participa la şedinţele Senatului, în comisiile senatului dar nu au drept deliberativ, neparticipând la vot. Preşedintii senatului din mandate anteriorioare, pot fi de drept senatori de onoare.

CAPITOLUL IV – Activitatea Senatului

Art.4.1.

 1. Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen, in şedinţe ordinare şi extraordinare, în  cadrul biroului permanent, precum şi în comisii.
 2. Şedinţele ordinare sunt la cel puţin două luni şi vor fi anunţate, împreună cu ordinea de zi, de către preşedintele Senatului cu 3 zile înainte.
 3. Şedinţele extraordinare sunt convocate ori de câte ori este necesar, din iniţiativa Preşedintelui Senatului, a Rectorului sau a cel puţin a o treime dintre senatori, cu cel puţin 48 ore înainte.

Art. 4.2.

 1. Şedinţele  Senatului  sunt  legal  constituite dacă prezenţa senatorilor este de minimum două treimi din numărul membrilor Senatului.
 2. Ordinea de zi se supune aprobării plenului Senatului la începutul şedinţei.

Art.4.3.

 1. Convocarea şedinţelor Senatului este obligatorie şi  se realizează prin convocator scris,  anunţarea individuală prin e-mail şi/sau telefonic, confirmat de către secretariatul senatului.
 2. Convocatorul la  şedinţă va  fi transmis senatorilor împreună cu ordinea de zi cunoscută la aceea dată.
 3. Materialele  ce  urmează  a  fi  dezbătute  în  cadrul şedinţelor pentru care se realizează convocarea, vor fi transmise fiecărui senator, de regulă, prin e-mail cu cel puțin trei zile înainte şi confirmare de primire.

Art. 4.4.

 1. Şedinţele Senatului nu sunt publice, cu excepţia celor festive care vor fi anunţate ca atare.
 2. La şedinţele Senatului sau comisiilor acestora pot participa, când sunt invitaţi, fără drept de vot, rectorul, membrii Consiliului de administraţie, prodecanii, directorii de departamente sau alţi membri ai comunităţii academice, pentru a răspunde interpelărilor sau pentru a susţine anumite regulamente sau metodologii propuse spre aprobare.
 3. La şedinţele Senatului participă, cu statut de observator, având drept de intervenţie şi opinie dar fără drept de vot, un reprezentant al sindicatului din universitate. Opiniile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care va fi semnat şi de reprezentantul  sindicatului, conform legii.
 4. Alte  persoane  invitate  pot  participa  la  şedinţele Senatului numai dacă Senatul a aprobat prin vot deschis participarea acestora.
 5. Senatul şi Consiliul de Administraţie pot organiza şedinţe de lucru sau festive comune, cu păstrarea atribuţiilor specifice celor două structuri de conducere.

Art.4.5.

 1. În   baza   solicitării   exprese, a preşedintelui senatului, a preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Senatului şi/sau în urma unor necesităţi rezultate din procesele-verbale ale acestor comisii, un consilier juridic al universităţii poate participa la şedinţele comisiilor de specialitate sau în plen, în vederea avizării  pentru legalitate a proiectelor de hotărâri.
 2. Consilierul  juridic  are  obligaţia participării şi sarcina  de  a  indica  toate condiţiile de formă şi de fond care să asigure legalitatea şi temeinicia actului sau a proiectului comisiei de specialitate.

Art.4.6.

 1. Hotărârile Senatului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă 2/3 din numărul membrilor Senatului. Membrii senatului au drept de vot deliberativ egal.
 2. Senatul poate hotărî în plenul său şi alte variante de aprobare a unei hotărâri, dar cu respectarea majorităţii simple raportată la numărul  minimum de 2/3 din membrii Senatului.
 3. Votul este direct şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima prin ridicare de mâini sau prin apel nominal; votul secret se exprima prin buletine de vot sau mijloace electronice. 
 4. Senatul, în plenul său, adoptă procedura de vot pentru fiecare tip de hotărâre.
 5. Preşedintele senatului propune modalitatea de vot şi are datoria de a explica, pentru votul secret, procedura de vot şi modul în care se completează buletinele de vot.
 6. Numărarea voturilor secrete este asigurată de o comisie nominalizata de senat înainte de începerea procedurii de vot. Comisia predă rezultatul votului şi întocmeşte un proces verbal.
 7. În timpul desfăşurării procedurii de votare nu se acordă dreptul de a lua cuvântul.

Art.4.7.

 1. Şedinţele  în   plen   ale   senatului  se   vor desfăşura cu respectarea regulilor deontologiei academice, oferind cadrul adecvat exprimării libere a opiniilor oricărui senator.
 2. Preşedintele  Senatului  acordă  dreptul  la  cuvânt oricărui senator, dar nu va permite schimbul direct de replici între senatori. Dreptul la replică este încuviinţat de către Preşedintele Senatului.
 3. Preşedintele Senatului poate limita dezbaterile pe un subiect, caz în care senatorii care nu au luat cuvântul pot transmite în scris opiniile la secretariatul de şedinţă.

Art 4.8.  

 1. Toate documentele ce vizează aprobarea Senatului, trebuie depuse la secretariatul Senatului pentru consultare, cu minimum 48 de ore înaintea şedinţelor ordinare sau extraordinare.
 2. În temeiul legii, oricărui membru al comunităţii academice îi este asigurat dreptul la petiţie.  Solicitările individuale ale membrilor comunităţii  academice către Senatul universităţii se adresează acestuia, în scris, cu asigurarea datelor de contact ale petentului.

Art.4.9.

 1. Pentru  lucrările  Senatului,  în  plen  sau  pe comisii, se întocmeşte în scris un proces-verbal, în care sunt consemnate sintetic dezbaterile şi hotărârile luate.
 2. Toate documentele finale emise de Senat, inclusiv procesele verbale, sunt semnate de toţi membrii Senatului şi se depun la secretariat.
 3. Procesele verbale se păstrează de către secretariat timp de 4 ani  şi se predau la arhiva USAMVCN
 4. Procesele verbale pot fi consultate  pe site-ul universitatii de catre  oricare membru al comunităţii academice. Orice membru al comunității academice a USAMV poate solicita în scris prin Secretariatul Senatului eliberarea unui extras din procesele verbale ale ședințelor în care s-au discutat probleme care îl privesc personal.
 5. Copiile documentelor oficiale ale Senatului se eliberează numai cu aprobarea Senatului.
 6. Hotărârile Senatului devin publice, sunt comunicate comunităţii universitare şi se afişează pe pagina de internet a universităţii în timp util.
 7. Toate materialele şi deciziile adoptate de Senat pot fi prezentate mass-mediei de către preşedintele senatului sau un delegat al acestuia.
 8. Oricare alt membru al Senatului sau al comunităţii academice poate exprima numai puncte de vedere personale, pentru a căror corectitudine răspunde în faţa Senatului.

Art.4.10. Lucrările comisiilor Senatului se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale pe baza unui program propriu, într-un spațiu special destinat acestui scop şi logistica adecvată.

CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SENATORILOR

Art.5.1. Senatorii au următoarele atribuţii:

 1. participă la şedinţele Senatului şi ale comisiilor din care fac parte;
 2. exprima neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului;
 3. solicita convocarea Senatului în şedinţă extraordinară, în condiţiile prezentului Regulament;
 4. susţin în faţa Senatului interesele universităţii;
 5. să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului superior, precum şi legislaţia specifică din domeniul în care activează;
 6. reprezintă Senatul când sunt desemnaţi în acest scop de către Senat;
 7. propun Senatului luarea în discuţie a unor probleme de interes major;
 8. interpelează organismele de conducere executivă academică şi administrativă a universităţii. Interpelările se fac în scris şi se depun la secretariatul senatului cu o zi înainte de începerea fiecărei şedinţe a Senatului.

Art. 5.2. Calitatea de senator se pierde prin:

 1. demisie din Senat din iniţiativa senatorului;
 2. încetarea contractului de muncă cu universitatea indiferent de motiv sau încetarea calităţii de student, după caz;
 3. alegerea sau numirea într-o funcţie incompatibilă cu calitatea de senator;
 4. activitati didactice si deîn cadrul unei alte universităţi fără aprobarea senatului;
 5. excludere;
 6. alte situaţii prevazute de lege.

Art.5.3. Procedura de excludere poate fi declanşată în cazul unor abateri de la normele de conduită universitară sau nerespectarea  hotărârilor Senatului.

Art.5.4. Excluderea unui membru de Senat se aplică pentru lipsa nemotivată de la activităţile Senatului. Un membru al Senatului îşi pierde calitatea de Senator la cumularea a  cel puţin trei absenţe nemotivate de la şedinţele de Senat. Motivarea absenţei la şedinţa de Senat se face în scris sau prin email la secretariatul Senatului înainte de şedinţă cu cel puţin 24 ore.

Art.5.5. Excluderea unui membru de senat se discută şi se votează în plenul Senatului; excluderea se adoptă cu majoritate simplă dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. Hotărârea Senatului este adusă la cunoştinţa comunităţii academice.

Art.5.6.

 1. Un membru al Senatului îşi păstrează calitatea dobândită şi dacă îşi schimbă pe parcursul legislaturii departamentul sau facultatea.
 2. Calitatea de membru al Senatului se pierde în cazul studenţilor conform prevederilor Cartei.

Art.5.7.

 1. Senatul va organiza alegeri pentru locurile vacante în condiţiile art. 5.1 cu respectarea regulamentului de alegeri.
 2. Mandatul senatorului nou ales va fi validat de Senat în proxima şedinţă.
 3. Prevederile prezentului Regulament se completează şi e actualizează cu dispozițiile ulterioare Legii nr. 1/2011, ale Cartei USAMV; a tuturor reglementărilor şi normelor subsecvente în domeniu.
 4. Modificarea regulamentului Senatului se poate face în ședințe ale Senatului legal constituite, cu votul majorității simple a celor prezenți, după consultarea Biroului Senatului si a comisiilor permanente.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 09.03.2016,  dată la care intră în vigoare. La aceeaşi dată se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului din data de 29.01.2013 cu modificarile ulterioare.

 

 

PREŞEDINTE SENAT,

 

 

Prof.dr. Ioan Gh. Oroian