Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Învățământ și Calitate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

DIDACTIC

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.
Universitatea militează pentru îmbunătăţirea continuă a conţinutului procesului de învăţământ prin adaptarea permanentă a ofertei de specializări, prin revizuirea planurilor de învăţământ şi a programelor de studiu în concordanţă cu standardele şi perspectivele de dezvoltare naţionale şi mondiale, în domeniile vizate.
Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă a specialiştilor şi de calificare a fermierilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă.
Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi postuniversitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.
Prin intermediul membrilor comunităţii sale academice, universitatea este un element activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional.

ASIGURARE CALITĂŢII

USAMV Cluj-Napoca urmează să se dezvolte în contextul extinderii Ariei Europene a Învăţământului Superior (EHEA-European Higher Education Area). Noul cadru constituie o piaţă globalizată, în care perspectivele şi programele se remodelează permanent, unde barierele geografice se estompează, iar tehnicile informaţionale şi de comunicare permit deservirea studenţilor dincolo de graniţele convenţionale.

În spaţiul nou creat, noua misiune a universităţii de cercetare avansată şi educaţie, anticipată şi înscrisă în Carta universitară, trebuie susţinută pentru adaptarea instituţiei la noile provocări ale societăţii şi lumii academice actuale, printr-un sistem integrat de management al  calităţii actului educaţional dar şi al serviciilor de management instituţionale, prin comunicare şi relaţii publice deschise către comunitatea internă şi externă şi printr-o abordarea pragmatică a managementului resurselor umane. 

Structura anului universitar

Anul universitar se desfăşoară între lunile octombrie şi iunie, fiind împărţit în două semestre. Activităţile specifice includ componenta didactică, sesiunile de examene, sesiunile de restanţe, perioadele de practică şi vacanţele stabilite în funcţie de sărbătorile religioase.

Licenţă

Această formă de învătământ se desfăsoară pe parcursul a trei ani de studii, conform curriculei de tip Bologna, excepție fiind Specializarea Medicină Veterinară unde studiile se desfășoară pe parcursul a șase ani.

Masterat

Studiile de mastrat oferă posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele într-un domeniu specific şi de a pregăti studenţii pentru accederea la programele de doctorat.

Doctorat

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie al 3-lea ciclu al studiilor universitare oferite în cadrul universităţii noastre şi permit obţinerea titlului de doctor şi a unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).

Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV CN) este o universitate care şi-a asumat misiunea de cercetare avansată şi educaţie, dezvoltarea studiilor doctorale fiind o componentă importantă a acestei strategii.

In USAMV CN se desfăşoară studii doctorale numai pentru doctorat ştiinţific, centrat pe învăţarea prin cercetare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în cercetare-dezvoltare şi inovare; doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare.

USAMV CN este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) cu o Şcoală Doctorală, şi are, astfel, dreptul de a a organiza şi desfăşura studii universitare de doctorat. Domeniile în care se organizează doctoratul la USAMV CN sunt: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii şi Medicină Veterinară. Studiile doctorale se organizează într-o singură formă, cu frecvenţă. La această formă se organizează anual admitere, în condiţiile legii, atât pentru locuri bugetate cât şi pentru cele în regim cu taxă sau finanţate din alte surse.

IOSUD este condusă de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit CSUD.

Directorul CSUD este asimilat funcţiei de prorector.

Postdoctorat

Programele postdoctorale sunt destinate dezvoltării resurselor umane din cercetare ca modalităţi de creştere a atractivităţii pentru iniţierea si dezvoltarea unei cariere în cercetare a cercetătorilor care au titlul ştiinţific de doctor.

Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă

Învăţământul la distanţă este un proces educaţional caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente sunt: utilizarea de resurse specifice învăţământului informatizat, sisteme de comunicare la distanţă, sistem tutorial, precum şi autoinstruirea şi autoevaluarea.

Postuniversitar

                                                                                           

Departamentul de pregătire a personalului didactic