Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Tarife și taxe

Regulament privind stabilirea taxelor(RU 44) incepand cu anul universitar 2018-2019  

Taxele aprobate în senatul din data de 20.02.2017 sunt valabile pe anul universitar 2017-2018.

Admitere la facultate, master: Învăţământ de licenţă zi

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură 4.500  100
Agricultură (limba franceză) - 100
Montanologie 4.500 100
Biologie 4.500 100
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară 4.500 100
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 4.500 100
Horticultură Horticultură 4.500 100
Peisagistică 4.500 100
Inginerie economică în agricultură 4.500 100
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 4.500 100
Inginerie şi management în industria turismului 4.500 100
Silvicultură 4.500 100
Măsurători terestre şi cadastru 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 4.500 100
Piscicultură şi acvacultură 4.500 100
Biotehnologii agricole 4.500 100
Biotehnologii în industria alimentară 4.500 100
Biotehnologii în medicina veterinară 4.500 100
Medicină Veterinară       Medicină veterinară 5.500 120
Medicină veterinară (limba română, studenți NON UE) 4.000 euro 50 euro
Medicină Veterinară (limba engleză) 5.000 euro 50 euro
Medicină Veterinară (limba franceză) 5.000 euro 50 euro
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 4.500 100
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4.500 100
Ingineria produselor alimentare 4.500 100

Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură 3.000 100
Ingineria mediului 3.000 100
Horticultură Horticultură 3.000 100
Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie 3.000 100
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 100

Învăţământ  master – zi

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Agricultură organică 4.500 100
Managementul resurselor naturale şi agroturistice 4.500 100
Dezvoltare rurală 4.500 100
Biologia agroecosistemelor 4.500 100
Protecţia plantelor 4.500 100
Protecţia sistemelor naturale şi antropice 4.500 100
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor - lb. francază 4.500 100
Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat 4.500 100
Ştiinţe horticole 4.500 100
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 4.500 100
Biodiversitate şi bioconservare 4.500 100
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor 4.500 100
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 4.500 100
Managementul ecosistemelor forestiere 4.500 100
Agribusiness 4.500 100
Economie agroalimentară 4.500 100
Zootehnie şi Biotehnologii     Managementul creşterii animalelor şi acvacultură 4.500 100
Managementul calităţii produselor de origine animalieră 4.500 100
Biotehnologii aplicate 4.500 100
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor Managementul calităţii alimentelor - lb. engleză 4.500 100
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare 4.500 100
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului 4.500 100
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba română) 4.500 100
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba engleză) 4.500 100

Învăţământ  master – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

FacultateaSpecializărileTaxa de şcolarizare(lei)Taxe de admitere (lei)
Agricultură Protecţia plantelor 3.000 100

Doctorat cu frecvență și frecvență redusă

DomeniuTaxa de școlarizare (lei)

Taxa de admitere (lei)

Agronomie 6.000 150
Horticultură 6.000 150
Zootehnie 6.000 150
Biotehnologii 6.000 150
Medicină Veterinară 6.000 150

Alte taxe

2. Transferări

200

3. Reînmatriculări

500

4. Repetarea examenului de licenţă

200

5. Repetarea examenului de absolvire

100

6. Recuperarea unor activităţi practice
  • absenţe nemotivate lucrări practice                    10 /oră fizică
  • restanţe examen 3,4                                        100
  • rereexaminări, examene creditate                      100
  • examene de diferenţă                                       100
7. Eliberare de duplicate (acte de studii)

150

8. Atestat de limbă pentru masterat, doctorat 

70

9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă

20

10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate

700

11. Taxă susţinere publică doctorat

2.200

12. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care NU sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC

5.500

13. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC 3.500
14. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice USAMVCN

Reducere 100% a taxei

15. Eliberarea carnetului de student (duplicat)

15

16. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat)

15

17. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat)

15

18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic

Nivel I: 900

Nivel II: 1000

19. Elibereare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I și II

30

20. Programe analitice eliberate la cerere

100/an de studiu

21. Fișa disciplinei (solicitată individual), eliberată la cerere

10

22. Eliberarea actelor de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor

300

23. Eliberarea actelor de studii în regim de urgență: diplomă, supliment de diplomă, certificat (maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), în perioada 15.10. - 1.11. anul în curs

500

24. Adeverință de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere

50

25. Adeverinţă necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenţilor, la cerere

50

26. Adeverinţă de confirmare a perioadei de şcolarizare, eliberată absolvenţilor,  la cerere

50

27. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an

120

28. Taxă de înmatriculare anul I

30

29. Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susţinere grad didactic II

150

30. Taxă procedare dosare, colocviu de admitere grad didactic I

250

31. Echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

300

32. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională

150-300

33. Taxă procesare dosar pentru străini

50 euro

34. Taxă competenţă lingvistică pentru străini

250 euro

35. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație internațională (engleză)

20 lei/pagină

 
36. Taxe de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state terțe UE  
 Domeniul de învățământ  Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună) Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună) 
 Tehnic, agronomic, științe 300 400 
 Medcină Veterinară (limba română) 400  450
 Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500  450
     
 Domeniul de învățământ  Susținerea examenului de licență, de disertație(euro)* Susținerea tezei de doctorat (euro) 
 Tehnic, agronomic, științe 300 400 
 Medcină Veterinară (limba română) 400  700
 Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500  800

* pentru învățământ cu frecvență redusă alte forme de învățământ conform legii

Achitarea integrală a  taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora,  precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului  pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.