Plan strategic

 

Introducerea de noi specializări de instruire prin programe ID + FR, în conformitate cu cerinţele Standardelor ID şi FR elaborate de ARACIS, pentru ca Universitatea să devină un ofertant complex şi credibil de competenţe profesionale, cu adaptare rapidă la cerinţele pieţii.

Dezvoltarea bazei materiale electronice a Departamentului, pentru ca acesta să poată răspunde tuturor cerinţelor legate de instruirea la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în conformitate cu Standardele prevăzute de HG nr. 1011 din 2001.

Realizarea site-lui Web al Departamentului pentru Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, într-o formă modernă şi atractivă, cât şi dezvoltarea platformei E-learning, care trebuie să fie flexibilă şi adaptată dinamicii proceselor educaţionale din Universitate.

Colaborări cu alte universităţi din ţară şi din străinătate care au organizat forme de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în vederea unor schimburi de informaţii privind planurile de învăţământ, programele analitice, calendarul desfăşurării activităţilor, conceperea platformelor E-learning etc.